Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Pierwsza umowa na badanie sprawozdania finansowego musi być zawarta z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata. Źródło: Adobe Stock

Firmy powinny w najbliższym czasie dokonać wyboru biegłego rewidenta. Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że przedsiębiorstwo powinno umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji.

Kiedy biegły rewident powinien zbadać sprawozdanie finansowe? Ustawa o rachunkowości określa, które firmy są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta. Badaniu podlegają sprawozdania: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz m.in. sprawozdania banków, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych. Kolejną dużą grupą podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia badania sprawozdania są pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniały co najmniej dwa z trzech wymienionych warunków:

– średnie zatrudnienie w roku wynosiło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość w walucie polskiej przynajmniej  2,5 mln euro,

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły równowartość w walucie polskiej przynajmniej 5 mln euro.

CZYTAJ TEŻ: Escape room z preferencją podatkową

Wielkości wyrażone w euro podlegają przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r. Ponadto, jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych, wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych zobowiązane są również poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe (art. 14b ust. 2 updof oraz art. 9b ust. 1 pkt 2 updop).

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Udział w inwentaryzacji

Bardzo ważne jest, aby biegły rewident miał możliwość udziału w inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwie. Do obowiązku firmy należy poinformowanie go o terminach jej przeprowadzania oraz umożliwieniu mu czynnego w niej udziału. Jednostka może rozpocząć inwentaryzację, nie wcześniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i zakończyć nie później niż 15 dni po jego zakończeniu. W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin rozpoczęcia inwentaryzacji wypada 1 października 2020 r. Warto pamiętać, ze inwentaryzacja jest procesem czasochłonnym i pracochłonnym, dlatego warto ją rozpocząć w termiach podanych w ustawie o rachunkowości.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Pierwszę umowę na badanie sprawozdania finansowego trzeba zawarzeć z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata. Można ją następnie przedłużyć na kolejny co najmniej dwuletni okres.

Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta?

Ustawa o rachunkowości  w artykule 66 ust. 4 określa, że wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Wyjątkiem jest gdy statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

CZYTAJ TEŻ: Firmy nie zapłacą mniejszego VAT – stawki pozostaną bez zmian

Decyzja o wyborze firmy audytorskiej zawierana jest w formie pisemnej, najczęściej w formie uchwały organu zatwierdzającego. Umowę o badanie sprawozdania finansowego podpisuje kierownik jednostki.

Grożące sankcje

Ustawa o rachunkowości określa również, że osoby, które wbrew obowiązującym przepisom nie poddają badaniu sprawozdania finansowego, udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, nie składają sprawozdania finansowego do ogłoszenia, rozwiązują umowę o badanie sprawozdania finansowego bez uzasadnionej przyczyny lub zawierają umowę na okres krótszy niż dwa lata, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Będą ułatwienia dla przedsiębiorców, ale rząd ma kwarantannę

Trwają prace nad specustawą, która wprowadzi ułatwienia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Założenia ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: odroczenie podatku od nieruchomości

Czy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości pomimo, że gmina ...

Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Tylko zabudowa meblowa trwale związana z budynkiem lub lokalem będzie mogła zostać objęta niższą ...

Technologie pomagają w działalności firm w czasach pandemii

Praca zdalna, która wcześniej była jedną z zachęt oferowanych przez potencjalnego pracodawcę, jest obecnie ...

Benefity pracownicze.

Pandemia zmienia pozapłacowe benefity pracownicze

Firmy zmieniają oferowane benefity pracownicze, ale nie dopasowują ich do pracy zdalnej. I nie ...

Tarcza branżowa to m.in. postojowe wynoszące 2080 zł..

Tarcza branżowa – dla kogo dodatkowe postojowe?

Jednym z rozwiązań z tarczy branżowej jest dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe. Tarcza branżowa to ...