Do 30 września można składać wnioski o pomoc z tarczy PFR dla dużych firm

Tylko do końca września br. można składać wnioski o uzyskanie Finansowania Preferencyjnego 2.0. Termin jest bardzo krótki więc przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej pomocy muszą się spieszyć.

Publikacja: 29.09.2021 09:58

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem  formularza,

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie www.pfrsa.pl

Foto: Adobe Stock

Celem finansowania preferencyjnego 2.0 w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm jest pokrycie szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program ten uruchomiono w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. 

Kto może skorzystać?

Finansowanie preferencyjne 2.0 skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z wystąpienia epidemii COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA wygenerowana w okresach, w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona (zakaz prowadzenia przez przedsiębiorcę istotnej części działalności lub wyłączenie określonej grupy klientów), w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. Z pomocy mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy w wyniku restrykcji musieli  ograniczyć liczbę klientów, korzystających z ich usług,  do poziomu  wyraźnie i istotnie niższego od tego, który w danej sytuacji byłby podyktowany ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład kina, teatry, targi).

O finansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które nie podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę, lub prowadziły działalność bez należytej staranności lub niezgodnie z prawem.

Czytaj więcej

Umowa zlecenia a potrącenia komornicze

Aby skorzystać z pomocy, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków m.in.  posiadać status dużego przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 r., i na ten sam dzień firma musiała prowadzić działalność, nie zalegać z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, nie być w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji. Z programu mogą skorzystać duzi przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą duże przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r.) nie wliczając właściciela lub (ii) których roczny obrót za 2019 rok przekroczył 50 mln euro oraz suma bilansowa na 31 grudnia 2019 r., przekroczyła 43 mln euro. Przedsiębiorstwa zainteresowane skorzystaniem z pomocy powinny zapoznać się z definicją pracownika potrzebną przy ustaleniu statusu dużego przedsiębiorcy. Do wyliczenia liczby zatrudnionych pracowników przyjmuje się tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Jakie koszty można pokryć?

Pieniądze można przeznaczyć na regulowanie wynagrodzeń, zobowiązań handlowych (w tym zakupu towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Umorzenie i oprocentowanie pożyczki

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki udzielanej na 6 lat. Umorzone może być maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. Wysokość umorzenie nie może przekroczyć 75 proc. udzielonej pożyczki. Kwota wsparcia nie może być wyższa niż dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzenia pracodawcy za rok 2019 lub 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty ,,Szacowanej szkody COVID”, którą pożyczkobiorca poniósł w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 202 1r. oraz kwoty 750 mln zł. Kalkulacja ,, Szacowanej Szkody COVID”  obliczana będzie zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2021 r., nr SA.62752. W tym celu, przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć do składanego wniosku dane finansowe, według określonego wzoru obejmującego dane z rachunku zysków i strat, bilansu, wyniki finansowe. Szkoda oznacza ujemną EBITDA z działalności biznesowej będącą Działalnością Zabronioną w Okresie Szacowanej Szkody COVID.  Natomiast przedsiębiorca, który wygenerował dodatnią EBITDA z całej swojej działalności gospodarczej w maksymalnym okresie szacowania szkody COVID nawet, jeśli byłaby ona niższa niż oczekiwana przed wybuchem epidemii COVID-19, nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla członka zarządu może być kosztem

EBITDA jest jedną z najbardziej znanych miar rentowności. Jest to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych, podatków.

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem  formularza, który jest dostępny na stronie www.pfrsa.pl Ostateczny termin składania wniosku upływa 30 września 2021 r.

Wysokość stopy oprocentowania pożyczki wynosi:

- 0,75 proc. w pierwszym roku od daty podpisania umowy;

-1,25 proc. w drugim i trzecim roku;

-2,25 proc. w czwartym, piątym i szóstym roku.

Czytaj więcej

Rażąco niska cena, czyli zmora zamawiających, ale i przedsiębiorców

Pożyczka ma charakter nieodnawiany, udzielona zostanie do 31 grudnia 2021 r. z możliwością przesunięcia terminu jej wypłaty do 31 marca 2022 r. Może zostać wypłacona jednorazowo lub w transzach.

Otrzymane środki nie mogą być przeznaczone na: transfery pieniężnych do podmiotów powiązanych, nabycie akcji lub udziałów z celu umorzenia, fuzje i przejęcia, odsetki, prowizję, opłaty przedterminowe spłaty zadłużenia finansowego,.

W toku rozpatrywania wniosku przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia planu restrukturyzacji lub projekcji finansowych uwiarygadniających uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19.

Celem finansowania preferencyjnego 2.0 w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm jest pokrycie szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program ten uruchomiono w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. 

Kto może skorzystać?

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Kadry & Płace
Pracownicy spoza UE ciągną głównie do Polski. Czas na Białorusinów
Moja Firma
Glov – polska marka, która zawojowała świat
Kadry & Płace
Szczepienia – czy pracownicy wrócą do biur zaszczepieni?
Prawo i Podatki
Ryczałt ma zyskać na atrakcyjności, a karta podatkowa stracić
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo i Podatki
Ministerstwo Finansów odpuszcza podatek od umorzonych kwot z tarczy PFR
Prawo i Podatki
Chcesz zainwestować w Polsce? Podpisz porozumienie inwestycyjne z ministrem