Klauzule waloryzacyjne oraz indeksacyjne są coraz popularniejszym rozwiązaniem, ale jak przypomina UOKiK umieszczenie w umowie niedozwolonych klauzul czy stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może kosztować przedsiębiorcę karą w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.  

Podstawowy warunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to - Postanowienia stosowane w umowach z konsumentami muszą być jasne i precyzyjne. Co ważne nie każda zmiana umowy jest możliwa, ale jeśli w czasie jej obowiązywania cena może się zmienić konsument powinien już na etapie zawierania umowy wiedzieć, jak cena ta może się kształtować i w jakich sytuacjach może ulec zmianie. Postanowienia umowne muszą powinny być skonstruowane także w taki sposób by były zrozumiałe dla każdego konsumenta. 

Należy pamiętać o tym, że prezes UOKiK ma prawo nakładać surowe kary na przedsiębiorców - w wysokości nie większej niż 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca, nawet nieumyślnie naruszył interes konsumentów. 

Czytaj więcej

UOKiK odpowiada czy klauzule indeksacyjne są legalne