Wielu przedsiębiorców boi się korzystać z zewnętrznych form finansowania. Wiąże się to ze strachem przed utratą niezależności. Jest w tym wiele racji. Kapitał własny jest najbardziej stabilną formą finansowania przedsiębiorstw, jednocześnie korzystanie z niego wiąże się z najniższym ryzykiem. Wniesienie kapitałów własnych nie jest powiązane z prawem do ich zwrotu lub do odsetek. Korzystanie z kapitału zewnętrznego wiąże się natomiast z ryzykiem, szczególnie w sytuacji nagle pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

Tempo rozwoju firmy

Jednak poleganie wyłącznie na rozwoju organicznym ma też swoje istotne wady. Najważniejsza z nich to obniżenie tempa rozwoju przedsiębiorstwa. A tempo rozwoju w dzisiejszej szybko zmieniającej się gospodarce bywa kluczowe. Rezygnując z finansowania zewnętrznego narażamy się na zestarzenie się technologii. Jeśli rozwój przedsiębiorstwa będzie zbyt powolny, konkurenci mogą skopiować jego pomysły i korzystając z przewagi kapitałowej zająć lepszą pozycję rynkową. Bez wątpienia na współczesnych rynkach jest to bardzo prawdopodobne zagrożenie. Szczególnie w sektorze nowoczesnych technologii, dostęp do kapitału jest kluczowym czynnikiem rozwoju.

Rentowność a koszt kapitału

Jednak zadłużanie się nie zawsze musi być korzystne. Kiedy więc przedsiębiorca powinien sięgnąć po kapitał zewnętrzny? Najważniejsza zasada mówi, że finansowanie działalności przy pomocy kapitału zewnętrznego jest korzystne wtedy, gdy rentowność przedsiębiorstwa przewyższa koszt kapitału. Dodajmy, że pożyczony kapitał powinien być spożytkowany na zwiększenie zdolności produkcyjnych lub wielkości sprzedaży a nie na potrzeby bieżące. Przedsiębiorca wykorzystuje wtedy zjawisko dźwigni finansowej. Oznacza to, że firma rozwija się szybciej, niż w przypadku gdyby używała wyłącznie środków własnych.

CZYTAJ TEŻ: Gwarancje dla małych i średnich firm dotkniętych pandemią

Oczywiście, przy podjęciu decyzji o finansowaniu zewnętrznym, bardzo istotnym czynnikiem jest koszt kapitału. A ten w ostatnim czasie jest wyjątkowo niski. Niskie stopy procentowe ustalane przez NBP przekładają się na niską cenę kapitału na rynku międzybankowym i niskie stopy procentowe kredytów udzielanych przez banki podmiotom gospodarczym. Oznacza to, że zjawisko dźwigni finansowej może mieć aktualnie bardzo szerokie zastosowanie w budowaniu strategii przedsiębiorstw, szczególnie gdy posiadają one dobrze zwalidowany model biznesowy.

CZYTAJ TEŻ: Koszty pozyskania kapitału. Jak skalkulować opłacalność różnych form finansowania?

Niski koszt kapitału to nie tylko tanie kredyty. Obniża on również koszty leasingu czy faktoringu. Jednak jednocześnie zmniejsza on dochody, jakie inwestorzy otrzymują z tytułu lokat bankowych. To znaczy, że chcąc zarobić, są oni zmuszeni szukać bardziej ryzykownych form lokaty kapitału.

CZYTAJ TEŻ: Zaostrzające się kryteria bankowe dotykają MŚP. Coraz trudniej o kredyt

To dobra wiadomość dla funduszów typu private equity i venture capital, które są w zasadzie jedynym poważnym źródłem finansowania przedsięwzięć o wysokim ryzyku – na przykład startupów technologicznych. Inwestorzy prywatni będą aktywnie poszukiwać atrakcyjnych form lokaty kapitału a to może oznaczać, że ich środki coraz częściej będą trafiać do małych i średnich przedsiębiorstw.