O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który nabył nieruchomość, wprowadził ją do ewidencji środków trwałych i amortyzuje. Podatnik zamierza wycofać go z działalności gospodarczej i przeznaczyć na najem prywatny, by rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.593.2022.1.MG wyjaśnił, że czynność ta nie spowoduje po stronie wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, że opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy, reguły ogólnej nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

- W rozpatrywanym przypadku nie dochodzi jednak do odpłatnego zbycia, ale do wycofania nieruchomości. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony z jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika. Przez tę czynność nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego, nastąpi wyłącznie przesunięcie do majątku osobistego - wyjaśnił Dyrektor KIS. 

Przypomnijmy, iż w 2022 r. podatnicy mogą odliczyć odpisy amortyzacyjne tylko od lokali kupionych przed końcem 2021 r. W przyszłym roku nie będą już mieli tej możliwości.

Czytaj więcej

Kto wycofa nieruchomość z firmy, uniknie daniny