Umorzenie egzekucji – jakie są skutki dla wierzyciela?

Jaki skutek powoduje umorzenie egzekucji?
Egzekucja komornicza często nie przynosi oczekiwanych skutków. Źródło: Adobe Stock

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Ma to na celu głównie zdyscyplinowanie płatnika i wskazanie mu, że wierzyciel „interesuje się” swoją należnością.

Szczególnie w obecnej sytuacji pandemii tego typu działania są bardzo istotne i w dużym stopniu zapobiegają rozpoczęciu procesu zasadniczej windykacji długu.

Jeżeli jednak dojdzie już do etapu windykacji cały proces odzyskiwania wierzytelności może zakończyć się w sądzie, a następnie u komornika. Finał egzekucji komorniczej często bywa niekorzystny dla wierzyciela i o tym więcej w poniższym artykule.

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza jest rozwiązaniem stosunkowo ryzykownym, gdyż wiele spraw prowadzonych przez komorników finalnie nie prowadzi do zaspokojenia należności, a dodatkowo wiąże się z kosztami, które obciążają wierzyciela. Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. wprowadziła przed czterema laty usługę monitoringu komorniczego. Proces ten w zdecydowanej większości powoduje osiągnięcie celu tej usługi, czyli zwiększenie skuteczności egzekucji, co wprost przekłada się na zaspokojenie roszczeń wierzyciela w stopniu wyższym.

Jaki skutek powoduje umorzenie egzekucji?

Zgodnie z art. 770 KPC – dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.

Jednak w przypadku egzekucji bezskutecznej tymi kosztami obarczony jest wierzyciel.

Umorzenie egzekucji i opłata stosunkowa za umorzenie na skutek bezczynności wierzyciela i na jego wniosek

Art. 29 ustawy o kosztach komorniczych stanowi m.in., że w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego:

  • na wniosek wierzyciela,
  • jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania (tzw. bezczynność wierzyciela),

ustawa nakłada na wierzyciela obowiązek poniesienia opłaty stosunkowej w wysokości 5 proc. wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Pod pojęciem „świadczenia pozostałego do wyegzekwowania” rozumie się różnicę między wartością świadczenia wskazanego we wniosku o przeprowadzenie egzekucji, a wartością świadczenia wyegzekwowaną przez komornika.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Zgodnie z art. 23 ustawy o kosztach komorniczych do wartości świadczenia wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi, z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego i kosztów komorniczych należnych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym jest obliczana opłata.

Zawieszenie egzekucji z uwagi na zgon dłużnika

Zgodnie z art. 819 KPC komornik zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku śmierci dłużnika. W tym przypadku wierzyciel może wszcząć postępowanie spadkowe celem odzyskania długu od spadkobierców dłużnika albo pozostawać w tym zakresie bezczynny. W obu sytuacjach wierzyciel nie uniknie jednak poniesienia kosztów – opłat związanych z postępowaniem spadkowym lub opłaty stosunkowej z art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych.

Umorzenie egzekucji w przypadku niecelowego wszczęcia egzekucji

Komornik ma obowiązek wydać postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10 proc. egzekwowanego świadczenia w przypadku, gdy:

  • wierzyciel oczywiście niecelowo wszczął egzekucję,
  • wierzyciel wskazał we wniosku o wszczęcie egzekucji osobę niebędącą dłużnikiem.

Druga przesłanka opłaty nie budzi wątpliwości. Jednak problematycznym może być zrozumienie pojęcia „oczywiście niecelowego wszczęcia egzekucji”. W tym przypadku powinno decydować zachowanie dłużnika, tj. czy wystąpiły podstawy do wszczęcia postępowania.

Umorzenie egzekucji w innych przypadkach

W przypadkach innych, niż omówione powyżej, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o kosztach komorniczych, komornik w razie umorzenia egzekucji ma obowiązek nałożyć na wierzyciela opłatę stosunkową w wysokości 150 zł. Przepis ten znajduje zastosowanie przy najczęściej występującym powodzie umorzeń postępowań, czyli bezskuteczności.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o kosztach komorniczych opłaty tej nie pobiera się od:

  • osób fizycznych dochodzących roszczeń pracowniczych lub odszkodowawczych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmiotów, których przedmiotem działalności nie jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
  • podmiotów, których przedmiotem działalności jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa – o ile są wierzycielami pierwotnymi (tj. tymi, u których powstało zadłużenie), a wierzytelność nie była przedmiotem obrotu,

o ile wszczęli egzekucję przed upływem dwóch lat od powstania tytułu egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność. Termin ten biegnie więc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu nakazującego spełnienie danego roszczenia – z wyjątkiem wyroków, które są wykonalne przed dniem uprawomocnienia się.

Bogusław Gębarowski z Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Eksporterzy zdają trudny test

Najnowsze dane wskazują, że polskie firmy skutecznie radzą sobie z zagraniczną sprzedażą nawet podczas ...

Zakaz konkurencji będzie można wypowiedzieć

Tak stanowią przepisy Tarczy 4.0, nad którą wczoraj i przedwczoraj obradował Senat. Projekt ustawy ...

Ruszyła akcja PIT 2019. Przedsiębiorcy rozliczają się sami

Od soboty 15 lutego Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość rozliczania PIT za 2019 rok w ...

TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Polskie regulacje ustawy o VAT, które określają warunki skorzystania z ulgi na złe długi ...

Karty sportowe dla pracowników są kosztem

Szef, który zdecyduje się na finansowanie ze środków obrotowych firmy kart na zajęcia fitness ...

Jak będziemy podróżować po pandemii?

Niestety nadal ciężko jest wyznaczyć datę końca pandemii, ale jedno jest pewne: głód podróży ...