Młody pracownik w firmie to zmiany w jego rozliczeniu PIT

Adobe Stock

Firmy zatrudniające osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, muszą pozyskać od tych osób specjalne oświadczenia, jeśli tacy pracownicy chcą w rozliczeniu za 2019 rok korzystać ze zwolnienia z PIT. W przyszłym roku oświadczenia znikną.

Przepisy wprowadzające ulgę dla młodych obowiązują od 1 sierpnia 2019 r. Preferencja ta obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Preferencja jest limitowana

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli przychód młodego pracownika w ciągu roku nie przekracza tej kwoty, nie zapłaci on żadnego podatku.

W 2019 roku limit tego zwolnienia będzie liczony nieco inaczej, bo proporcjonalnie, w związku z tym, że przepisy weszły w życie dopiero z początkiem sierpnia, a więc obowiązują przez 5 miesięcy roku. Limit wyniesie zatem 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego.

Ważne jest to, że zwolnienie ma zastosowanie niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeśli się okaże, że wszystkie zarobki młodego pracownika, od wszystkich pracodawców przekroczą w ciągu roku kwotę 85 528 zł, to dopiero nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu.

Korzyści z nowego zwolnienia z PIT

Źródło: Ministerstwo Finansów

Zwolnienie dla pracownika, obowiązki dla pracodawcy

W związku z tym, że przepisy o zwolnieniu z PIT wynagrodzeń młodych pracowników, weszły w życie 1 sierpnia 2019 r., zwolnieniu podlegają uzyskane przez nich zarobki właśnie od tego dnia.

Aby pracodawca już w 2019 r. nie naliczał podatku od wypłacanego wynagrodzenia, pracownik musi mu złożyć specjalne oświadczenie, z którego będzie wynikać, że jego dochody w całości są zwolnione z PIT. Jeśli pracownik takiego dokumentu pracodawcy nie złoży, ten ostatni będzie naliczał PIT zgodnie z dotychczasowymi regułami, a pracownik ulgę otrzyma w postaci zwrotu w rozliczeniu rocznym (składanym do końca kwietnia 2020 r.).

Przepisy nie przewidują oficjalnego wzoru takiego oświadczenia. Jednak resort finansów opublikował wytyczne, co w takim dokumencie powinno się znaleźć. Wynika z nich, że poza imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i wskazaniem miejsca zatrudnienia w oświadczeniu warto zawrzeć formułę, typu: „Po zapoznaniu się z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394) oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od PIT”.

Oświadczenia to obowiązek, o którym trzeba będzie pamiętać tylko w tym roku. Już 1 stycznia 2020 r. go nie będzie. Do przychodów uzyskanych od przyszłego roku ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Ważne: Młodzi pracownicy, mimo otrzymania zwolnienia z PIT, mają obowiązek opłacania składek ZUS i na NFZ (jeśli są objęcie ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Podstawa prawna:
Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).
Art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509z późn. zm.).

Mogą Ci się również spodobać

Jak może wyglądać gospodarka po pandemii

Katastrofa gospodarcza może być bardziej przerażająca niż skutki samej pandemii. Konieczne były regulacje, które ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: dla kogo praca zdalna

Czy pracodawca może zlecić pracę zdalną tylko części pracowników? Na przykład tylko tym, którzy ...

Restrukturyzacja firmy – webinar z ekspertami EY

Czy warto restrukturyzować firmę i jeżeli tak, to za co? Nie tylko na te ...

Jak tarcza 4.0 zmieniła przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym?

Zmianie uległy przepisy regulujące kwestie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do ...

Nikt nie podpisze w UE umowy o wolnym handlu z Chinami

Chińczycy są bardziej zainteresowani ekspansją gospodarczą przez eksport niż importem żywności czy czegokolwiek innego ...

Kogo zaboli walka z samozatrudnieniem

Tylko jednego zleceniodawcę ma w Polsce około 153 tysięcy samozatrudnionych. To ich w pierwszej ...