Zapłacona kara nie będzie kosztem podatkowym

Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodów o kwotę kary finansowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ustawa o PIT wyłącza wprost tego typu wydatki z kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik prowadzi biuro turystyczne. Zawarł umowę najmu lokalu w centrum handlowym. Zmieniły się jednak jego plany zawodowe i postanowił wcześniej rozwiązać umowę. Wynajmujący zgodnie z zapisem w umowie obciążył przedsiębiorcę karą finansową. Stanowi ona wielokrotność czynszu powiększoną o podatek od towarów i usług.

Za porozumieniem stron umowa została rozwiązana. Wynajmujący wystawił fakturę, stanowiącą wielokrotność czynszu, do której doliczył VAT. Pojawiła się więc wątpliwość, czy ta faktura będzie mogła być przez podatnika ujęta w kosztach uzyskania przychodów.

Wydatek trzeba ponieść…

Przepisy podatkowe (art. 22 ustawy o PIT) przewidują, że aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

– poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

– wydatek nie może znajdować się w katalogu włączeń z kosztów,

– wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

CZYTAJ TAKŻE: Już wiadomo, jak ustalać dochód zwolniony z podatku

Co ważne, to podatnik musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. Decydując się na poniesienie określonych wydatków musi sam ocenić, czy wydatki, które poniósł, mają na celu uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. A następnie podjąć decyzję o ich ewentualnym zakwalifikowaniu do kosztów podatkowych.

… ale może być on wyłączony z kosztów

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie poniesione wydatki w firmie pomniejszą przychód. Ustawodawca postanowił bowiem niektóre wydatki wyłączyć z takiej możliwości. Katalog tych włączeń znajduje się w art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z ust. 1 pkt 19 tego artykułu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług.

Oznacza to, że kary umowne i odszkodowania, które są następstwem niewykonania umowy bądź odstąpienia od niej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu m.in. ze względu na brak przesłanki działania w celu osiągnięcia przychodu (zabezpieczenia lub zachowania jego źródeł).

CZYTAJ TAKŻE: Wydatek na kurtkę motocyklową można zaliczyć do kosztów

W konsekwencji wydatki z tytułu odstąpienia od umowy najmu poniesione przez przedsiębiorcę – w opisanym przypadku – nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Takie stanowisko zaprezentował również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji z 31 października 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.382.2019.3.RK). Organ podatkowy dodatkowo podkreślił, że w obrocie gospodarczym występują przypadki, w których strona zmuszona jest odstąpić od umowy, aby zapobiec stracie mogącej wyniknąć z jej wykonania, ale jest to ryzyko związane z podejmowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi i ryzyka tego nie można przenosić, przy użyciu przepisów podatkowych, na Skarb Państwa.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Firmy zainteresowane eksportem znów mogą skorzystać z Polskich Mostów Technologicznych

Mali i średni przedsiębiorcy ponownie mogą ubiegać się o dofinansowanie działań za granicą. Polska ...

HiTech Zone chce wspierać ekspansję MSP w Chinach

Polski klaster technologiczny HiTech Zone chce wspierać przedsiębiorców z małych i średnich firm, którzy ...

Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Wypłata świadczeń postojowych z ZUS to m.in. pomoc dla osób na umowach: o dzieło, ...

E-commerce bardzo zyskał na pandemii.

E-commerce to kierunek dla biznesu. Wymusza go pandemia

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemal wszystkie sektory gospodarki nieoczekiwanie znalazły się w trudnej sytuacji. ...

Zakup sprzętu za środki z dotacji można ująć w kosztach

Przedsiębiorca, który sfinansuje zakup komputera, drukarki i mebli do firmy dotacją z urzędu pracy, ...

Koronawirus wpłynie na badanie sprawozdań finansowych za 2019 r.

Ocena kwantyfikacji wpływu koronawirusa na sytuację spółek będzie dużym wyzwaniem dla biegłych rewidentów – ...