Co po wpłacie ponad 15 tys. zł na niewłaściwe konto

Adobe Stock

Przedsiębiorca, który po 1 stycznia 2020 r. zapłaci za fakturę ponad 15 tys. zł na konto kontrahenta, które nie znajdzie się na białej liście podatników VAT, będzie musiał o tym fakcie zawiadomić skarbówkę. Posłuży do tego druk ZAW-NR.

Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia definiującego ten rodzaj zawiadomienia.

Odpowiedzialność solidarna

Przypomnijmy, że w Ordynacji podatkowej przewidziano odpowiedzialność solidarną wobec podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towaru lub świadczono usługę, całym jego majątkiem wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub tę usługę, gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście.

Odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie wyłączona, w tym również w przypadku podatników z tytułu zawartych umów factoringu, cesji wierzytelności, przelewu albo umów o podobnym charakterze, jeśli podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, pod warunkiem, że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Wspomnianego zawiadomienia podatnik będzie dokonywał od początku 2020 r. na druku ZAW-NR. Uprawnionymi do składania zawiadomienia będą podatnicy dokonujący zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To oznacza, że do składania zawiadomienia będą uprawnieni podatnicy dokonujący zapłaty (powyżej 15 tys.zł) na rachunek spoza wykazu w sytuacji, gdy dostawa towarów lub świadczenie usług są potwierdzone fakturą i zostały dokonane przez podatników VAT czynnych.

W poz. 1 wzoru zawiadomienia należy podać NIP podatnika dokonującego zapłaty na rachunek spoza wykazu, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usługi. Zawiadomienie ZAW-NR będzie mógł także złożyć podmiot w spadku. W tym przypadku, w poz. 1 zawiadomienia trzeba będzie wpisać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.

Na złożenie zawiadomienia ZAW-NR będą trzy dni od dnia zlecenia przelewu. Trzeba będzie je złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Do wypełnienia 5 części

Druk ZAW-NR ma dwie strony i składa się z pięciu części: od A do E. Wypełnienie druku będziemy zaczynać od poz. 4, gdzie trzeba wskazać datę wypełnienia zawiadomienia ZAW-NR.

W części A MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ORAZ RODZAJ ZAWIADOMIENIA należy wskazać w poz. 5 naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składane zawiadomienie oraz cel: złożenie zawiadomienia (poz. 6 kwadrat nr 1) lub korekta zawiadomienia (poz. 6 kwadrat nr 2).

Część B DANE PODATNIKA zawiera dane podatnika składającego zawiadomienie ZAW-NR, który dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy podać nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia zmarłego przedsiębiorcy oraz nie wypełniać części B.2.

W części C DANE WYSTAWCY FAKTURY WSKAZANE NA FAKTURZE należy wskazać dane identyfikacyjne wystawcy faktury wskazane na fakturze tj.: NIP, nazwę albo imię i nazwisko (część C.1. poz. 21-22).

Natomiast w części C.2. należy wskazać wynikające z faktury dane adresowe wystawcy, tj. adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności wystawcy faktury (poz. 23-31).

W części D DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH PŁATNOŚCI należy wskazać numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, innego niż zawarty na białej liście.

W poz. 32 należy wskazać rodzaj rachunku, na jaki dokonano płatności: rachunek polski (kwadrat nr 1) lub rachunek zagraniczny (kwadrat nr 2).

W poz. 36 należy wskazać datę zlecenia przelewu kwoty wskazanej w poz. 37. W poz. 37 wskazać należy kwotę dokonanej przelewem zapłaty.

Pozycje 32-37 w części D zawiadomienia w postaci elektronicznej będą powtarzalne co oznacza, że przewidują możliwość wpisania danych odnośnie do kilku płatności realizowanych w jednym dniu przez podatnika składającego zawiadomienie ZAW-NR na rzecz tego samego wystawcy faktury. W przypadku dokonania płatności dla tego samego kontrahenta, nie będzie trzeba składać odrębnego zawiadomienia dla każdej z płatności. Wystarczy jeden dokument, w którym będą zawarte wszystkie transakcje.

Część E to DANE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA.

Zawiadomienie będzie mogło mieć postać elektroniczną lub papierową.

Projektowane rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polisa bez granic dotyczy aż 165 krajów.

Polisa bez granic. KUKE zabezpiecza interes eksporterów

Polisa bez granic to nowe ubezpieczenie eksportowe z gwarancją Skarbu Państwa obejmujące sprzedaż do ...

Rachunki wirtualne nie znajdą się na białej liście VAT

Nie ma potrzeby zgłaszania do naczelnika urzędu skarbowego rachunków wirtualnych/technicznych. Nie są to bowiem ...

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ułatwił pracę urzędnikom skarbowym

Koronawirus przesuwa nowy JPK_VAT i zgłoszenie do CRBR

Ministerstwo Finansów podało, że przesuwa termin składania nowego JPK_VAT. Firmy mają także więcej czasu ...

Bez flagi ani rusz, czyli jak znakować mięso

Z końcem września 2020 r. wejdą w życie przepisy, które na 110 tys. polskich ...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - nie ma możliwości zastąpienia ustawowo należnego pracownikowi wypoczynku na ekwiwalent pieniężny.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy go wypłacić?

Co do zasady pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop tylko w jednej ...

Na przekór brexitowi – ruszył UK-Polish TechChallenge

Końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła nie tylko brexit, ale też inaugurację programu UK-Polish TechChallenge. Zakłada ...