Pracownik z Ukrainy musi otrzymać PIT-11

iStock by Getty Images

Jeśli pracownik z Ukrainy jest zatrudniony w Polsce na umowę o pracę i przebywa na terytorium RP ponad 183 dni, pracodawca musi wystawić mu informację PIT-11.

Pracownicy z Ukrainy w polskich firmach nikogo dziś nie dziwią. Brak krajowych pracowników spowodował, że przedsiębiorstwa chętnie zaczęły zatrudniać osoby zza wschodniej granicy.

Ukraińcy zatrudniani są na analogicznych zasadach jak Polacy, tj. na umowy o pracę. Zazwyczaj pracują na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, zarejestrowanego w urzędzie wojewódzkim. Pojawia się więc pytanie o podatkowe rozliczenie takich pracowników. I o to, czy pracodawca ma obowiązek wystawienia dla nich PIT-11.

CZYTAJ TAKŻE: Krótsze terminy na składanie PIT za 2019 r.

Pracownicy z Ukrainy podejmując pracę w Polsce przebywają na terytorium RP ponad 183 dni w roku. Jednak centrum interesów gospodarczych częściowo znajduje się w Polsce (praca zarobkowa), a częściowo na Ukrainie (konta bankowe, majątek ruchomy oraz nieruchomy i inne). Centrum interesów osobistych i życiowych (np. powiązania rodzinne, aktywność społeczna i kulturalna, hobby) znajduje się na Ukrainie.

Obowiązek podatkowy

Długość pobytu w Polsce, a także ustalenie centrum interesów osobistych lub gospodarczych pracownika z Ukrainy ma podstawowe znaczenie dla określenia obowiązków podatkowych w Polsce. Przepisy ustawy o PIT przewidują bowiem, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:
– posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).
– lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

CZYTAJ TAKŻE: Już od stycznia podatki trzeba wpłacać na mikrorachunek

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wraz z regulacjami ustawy o PIT do rozliczenia pracy pracowników z Ukrainy konieczne jest również zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Ukrainą.

Zarobki z umowy o pracę

Z przepisów tych wynika, że wynagrodzenie osoby posiadającej miejsce zamieszkania na Ukrainie, z tytułu pracy wykonywanej w Polsce stosownie do zawartej umowy o pracę, której okres pobytu w Polsce przekracza 183 dni w roku podatkowym, podlega opodatkowaniu PIT w Polsce jako przychody ze stosunku pracy.

Do opodatkowania takich zarobków trzeba będzie zastosować zasady ogólne, tj. skalę PIT. To zaś oznacza, że na pracodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Będzie on zatem musiał obliczyć i pobrać od pracownika zaliczki na podatek i wpłacić je we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przedsiębiorca zobowiązany jest także wystawić imienną informację PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy nie trzeba wymieniać kasy

W sytuacji, w której zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy z Ukrainy przebywają w Polsce powyżej 183 dni w roku – spełniają oni określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek, pozwalający uznać, że posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski.

Dlatego też traktuje się ich jak podatników podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla nieograniczonego obowiązku podatkowego. Pracodawca jako płatnik w takiej sytuacji przekazuje PIT-11 pracownikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na polskie miejsce zamieszkania pracownika.

Podobne wytyczne można znaleźć w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-2.4011.633.2019.1.AKR).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Przelewy w euro (SEPA) z kont firmowych bez opłat w Banku Millennium

Duże przedsiębiorstwa i mniejsze firmy mogą teraz obniżyć koszty swoich rozliczeń w euro. Bank ...

Inwentaryzacja. Przedsiębiorcy i rewidenci w kłopocie

Od 1 października firmy mogą już inwentaryzować swe zasoby. W weryfikacji zapasów powinni jednak ...

70 mln zł do wzięcia na wsparcie Ekonomii Społecznej

Niemal 900 beneficjentów, 1,1 tys. udzielonych pożyczek o wartości ok. 100 mln zł, prawie ...

Jeden podatek ryczałtowy w Czechach od 2021 r.

Od 2021 r. osoby prowadzące w Czechach działalność gospodarczą na własny rachunek będą miały ...

Jest polska odpowiedź na zdalną pracę. To biuro na kółkach

Pierwsze w Polsce tzw. mobilne biuro rozpoczęło już działalność. Jak wskazuje twórca tego innowacyjnego ...

Koronawirus. Specustawa wprowadzi zmiany w podatkach

Ułatwienia w rozliczeniach VAT, split payment czy wcześniejszy zwrot podatku od towarów i usług. ...