Koronawirus. Pomoc dla firm od gmin

Jedno z rozwiązań polega na możliwości wprowadzenia za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Źródło: Adobe Stock

Do udzielenia ulgi podatkowej przez gminę dla przedsiębiorcy potrzebna jest uchwała.

Specustawa umożliwiła jednostkom samorządu terytorialnego przyznanie ulg podatkowych przedsiębiorcom w związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem. Jednak, aby z preferencji skorzystać gminy muszą podjąć odpowiednie uchwały w tym zakresie.

Ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadziła regulacje obejmujące m.in. podatek od nieruchomości. Dzięki zapisom ustawy przedsiębiorcy mogą liczyć na pewne preferencje w tym zakresie. Jakie dokładnie?

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Zwolnienie i wydłużenie terminów

Pierwsze z rozwiązań polega na możliwości wprowadzenia za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, możliwe jest także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Potrzebna jest decyzja

Jednak, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą skorzystały ze wskazanych rozwiązań niezbędne jest podjęcie uchwał w tym zakresie przez rady gmin. Uchwały te powinny być podejmowane wobec przedsiębiorców, których sytuacja finansowa się pogorszyła bądź płynność finansowa jest zagrożona w związku z COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

W uchwale gmina powinna określić, grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (np. prowadzący określone rodzaje działalności, którzy zawiesili działalność czy odnotowali określony spadek dochodów z prowadzonej działalności).

Inne formy wsparcia

Warto też dodać, że specustawa przewiduje, że należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta, bez zgody wojewody. Udzielenie takiej formy wsparcia będzie możliwe, jeśli przedsiębiorca złoży do starosty bądź prezydenta odpowiedni wniosek.

Również w tym obszarze ważne jest podjęcie uchwały przez organ samorządowy, w której zapadnie decyzja o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała taka może obejmować podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo dopłata do pensji? Nie dla wszystkich

Do czasu określenia przez organ samorządowy zasad udzielania wspomnianych ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. Do czasu podjęcia uchwały wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ważny komunikat UOKiK

Trzeba też wyjaśnić – co również potwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w wydanym komunikacie – w przypadku opisanych instrumentów (w zakresie podatku od nieruchomości oraz ulg w spłacie należności cywilnoprawnych) zostały one zakwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Nie jest to tym samym pomoc de minimis. Aczkolwiek stosownie do Tymczasowych ram, pomoc taka może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013. Oznacza to, że limit pomocy wynikającej z Tymczasowych ram jest całkowicie osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

80 mln zł na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi w tym roku cztery konkursy „Bony na innowacje ...

Jak firmy mają zdobywać klientów w czasie pandemii?

Przedsiębiorcy dostosowując się do „nowych” warunków, często „na nowo” zaczynają budować relacje z klientami ...

Ekspansja zagraniczna polskiego startupu

WhitePress wychodzi za granicę – rodzima platforma content marketingowa otwiera biura w kolejnych czterech ...

PIT-28 za 2019 r. Ostatnie dni na rozliczenie

2 marca 2020 roku upływa termin rozliczenia PIT-28 za rok 2019. Przy jego pomocy ...

Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przestój ekonomiczny

Tarczą 4.0 wprowadzono nowe warunki obniżenia wymiaru czasu pracy oraz objęcia przestojem ekonomicznym. Zawarte ...

Handel w Azji po nowemu

W Chinach i innych krajach azjatyckich biznes szybko przenosi się do sieci, a klienci ...