Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

Część przepisów z tarczy antykryzysowej nie jest jednoznaczna. Potrzebne są objaśnienia jak je stosować. Źródło: Adobe Stock

Resort pracy wydał objaśnienia prawne warunków skorzystania z dofinansowania na podstawie tarczy antykryzysowej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Wiele znaków zapytania pojawiało się u mikro, małych i średnich przedsiębiorców przy korzystaniu z tarczy antykryzysowej. Wątpliwości dotyczyły różnych obszarów.

Najczęściej chodziło o możliwość otrzymania pomocy w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. A także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321; dalej jako: usus) od przyznanych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Co to jest wynagrodzenie pracownika?

Wątpliwości przedsiębiorców dotyczyły m.in. tego, jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika?  Czy jest to wynagrodzenie zasadnicze bez żadnych dodatków, dopłat, w tym bez dodatku funkcyjnego, czy też wraz z wypłacanymi dotychczas dodatkami jak np. premie, dodatek funkcyjny? A także tego, za jaki okres i ewentualnie w jakiej wysokości należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia dodatki okresowe (np. kwartalne)?

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Bez podatku od wsparcia w ramach tarczy finansowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wyjaśniła, że przez wynagrodzenie pracownika należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto – a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem. Bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto. Do wynagrodzenia miesięcznego nie wlicza się zaś dodatków okresowych.

Kiedy mamy przestój ekonomiczny?

MRPiPS wskazuje także, że przestój ekonomiczny – o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 – zdefiniowano w art. 2 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Rozumie się przez to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Minister dodaje także, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc powinien spełniać kryterium braku przesłanek do ogłoszenia upadłości na dzień składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

Jak należy wyliczyć spadek obrotów?

Według wyjaśnień MRPiPS, w przypadku kryterium 15-procentowego spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w grudniu 2019 r. i nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. oraz ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

CZYTAJ TAKŻE: Umorzenie mikropożyczki z powiatowego urzędu pracy z automatu?

Z kolei przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. mogą ubiegać się o tę formę pomocy, o ile wykażą co najmniej 25-procentowy spadek obrotów gospodarczych – obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Co ważne, przy wyliczaniu spadku obrotów gospodarczych należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

Jaki jest zakres postojowego?

Minister podaje również, że przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe, o którym mowa w 15zq ustawy COVID-19, może przysługiwać również pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wskazane świadczenia nie mogą być pobierane łącznie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

Z kolei jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy, to nie może skorzystać z dofinansowania na wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na tych samych pracowników. Nie ma możliwości skorzystania wyłącznie ze świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał powyższe objaśnienia prawne po pytaniach ze strony rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

StentSolution ma przyczynić się do rozwiązania problemu, jakie jest utrzymanie drożności wykonanych pomostów tętnic.

Polacy pracują nad biodegradowalnym stentem zewnętrznym

Eksperci zrzeszeni wokół StentSolution pracują nad biodegradowalnym stentem zewnętrznym, wykorzystywanym w najczęściej wykonywanej procedurze ...

ZUS zwróci pieniądze przedsiębiorcom

Niemal 150 tys. przedsiębiorców uzyska automatycznie większą pomoc z ZUS. To efekt interwencji rzecznika ...

Zmienią się formularze PIT

Minister finansów opracował nowe druki PIT. Chodzi dokładnie o: PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Resort ...

Koronawirus. Czego obawia się branża mleczarska

Największym zagrożeniem dla zachowania stabilności polskiego mleczarstwa może być to, co do dnia kryzysu ...

Jak rząd podzieli 100 mld zł dla przedsiębiorstw: MŚP

W ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa polskie władze zapowiedziały przekazanie dla firm 100 ...

Kredyt kupiecki - strony umowy np. właściciele dwóch firm – samodzielnie określają warunki kredytu.

Kredyt kupiecki – o czym warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy bardziej niż w poprzednich latach powinni uświadomić sobie potrzebę odpowiedzialnego, profesjonalnego podejścia do ...