Tarcza 4.0: Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

Dopłata pokrywać ma część odsetek należnych bankowi. Źródło: Adobe Stock

Tarcza 4.0. przewiduje umożliwienie przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, zawieranie z bankami umów pozwalających na uzyskanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Dopłaty do oprocentowania mają być stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Celem dopłat jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z epidemią.

Dopłaty będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy – o ile umowy te zostaną odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do warunków określonych w projekcie/ustawie.

Dla kogo kredyt z dopłatą?

Możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatą będzie mieć przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

1)     na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

2)     wykonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą;

3)     nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;

4)     utracił płynność finansową lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Mikropożyczka – umorzenie bez wniosku już pewne

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

Finalizacja zawarcia umowy nastąpi po zweryfikowaniu spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wskazanych w treści ustawy. Spełnienie przesłanek wymienionych w pkt 1) – 3 powyżej, będzie weryfikowane podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorcę, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przesłanka dotycząca utraty płynności weryfikowana będzie na podstawie dokumentacji wymaganej zgodnie z procedurami wewnętrznymi danego banku.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Zauważyć należy, iż nie będzie mogła stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności kredytowej sytuacja utraty płynności finansowej lub zagrożenia utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, jeśli bank uzna, że okoliczności są przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność do terminowej spłaty swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do końca trwania umowy kredytowej.

Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane przez przedsiębiorców w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Lista banków kredytujących na stronie BGK

Kredytów z dopłatami do oprocentowania będą udzielały wyłącznie te banki, które zawrą z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym umowę o współpracy. Lista banków udzielających kredytów z dopłatami zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków specjalnie utworzonego w tym celu Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Wypłaty będą dokonywane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Oprocentowanie kredytu z dopłatą będzie naliczane według stawki określonej w zawartej z przedsiębiorcą umowie, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Dopłata pokrywać ma część odsetek należnych bankowi i odpowiadać ma:

  1. a)     2 punktom procentowym – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014,
  2. b)     1 punktowi procentowemu – w przypadku dużych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych

Zaznaczyć należy, iż dopłaty stanowić będą pomoc publiczną dla przedsiębiorcy. W związku z powyższym dopłaty będą mogły być stosowane pod warunkiem, że ich wartość nominalna nie będzie przekraczać na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1)               100 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;

2)               120 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

3)               800 000 euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy.

Dopłaty razem z pomocą publiczną

Pomoc w formie dopłat będzie mogła być łączona z pomocą de minimis.

Ponadto, pomoc w formie dopłat będzie mogła być łączona z pomocą publiczną w formie gwarancji, udzielaną zgodnie z sekcją 3.2 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Bank Gospodarstwa Krajowego do końca 2020 r. będzie regularnie publikował na swej stronie internetowej informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Zasady i warunki wykonywania pracy zdalnej

Zgodnie z ustawą banki nie będą rozpoznawać wniosków złożonych po ogłoszeniu BGK informacji, że przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty przekroczyło kwotę stanowiącą 95 proc. maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa.

Autor jest aplikantem radcowskim, Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Czy grożą nam niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej?

Niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej? Prawnik wyjaśnia

Polecenie wykonywania pracy zdalnej nie może stanowić samoistnej podstawy dla pracodawcy do obniżenia należnego ...

Wsparcie PARP dla ekspansji zagranicznej firm z Polski Wschodniej

Trwa ostatnia runda tegorocznego konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać nawet ...

Polska w światowej lidze usług dla biznesu. Ich eksport rośnie

Kryzys wywołany pandemią może przyspieszyć rozwój eksportu nowoczesnych usług z naszego kraju. O ile ...

Darmowe przelewy w euro (SEPA) dla firm w Banku Millennium

Rosną obroty polskich firm z zagranicą. Dla firm oznacza to także rosnące koszty obsługi ...

Uzupełnij swoje dane o rachunek bankowy. Inaczej możesz mieć kłopoty

Przedsiębiorcy, którzy nie podali w zgłoszeniu rejestracyjnym działalności gospodarczej lub w urzędzie skarbowym firmowego ...

Koronawirus. Gorąca linia dla firm zrzeszonych w Business Centre Club

W związku z epidemią koronawirusa Business Centre Club uruchomił dla swoich firm członkowskich gorącą ...