Tarcza 4.0. – kluczowe zmiany w zakresie prawa podatkowego

Tarcza 4.0 to także zmiany w podatkach. Źródło: Adobe Stock

Tarcza 4.0 wprowadziła siedem ważnych zmian w podatkach. To m.in. ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi, zwolnienie z podatku PIT i CIT od przychodów z budynków oraz zmiany w zakresie cen transferowych.

Poniżej przedstawiamy opracowanie zawierające zestawienie kluczowych rozwiązań podatkowych wprowadzonych Tarczą 4.0., tj. ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086, mających na celu wsparcie w zachowaniu płynności finansowej, zmniejszenie obowiązków podatkowych, umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej oraz złagodzenie i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi

Istotną zmianą wprowadzoną Tarczą 4.0. jest złagodzenie warunków ulgi na złe długi w PIT i CIT poprzez skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z możliwości pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek z 90 do 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki.

CZYTAJ TEŻ: Ulga na złe długi

Z niniejszej ulgi będzie można korzystać w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zwolnienie z podatku PIT i CIT od przychodów z budynków

Art. 30 Tarczy 4.0 uchylił art. 52p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.; dalej: „PDOFizU”), który przedłużał, w stosunku do podatników dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19, do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków.

Jednocześnie Tarcza 4.0 wprowadziła art. 52pa PDOFizU, na mocy którego zwolniono z podatku PIT przychody z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Przepisy o podatku u źródła przesunięte do stycznia

Analogiczne zmiany w przepisach prawa widoczne są w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.; dalej: „PDOPrU”), bowiem art. 32 Tarczy 4.0 uchylił wprowadzony Tarczą Antykryzysową art. 38h i wprowadził art. 38ha, który zwalnia z zapłaty podatku CIT od przychodów z budynków.

Zmiany w zakresie cen transferowych

Tarcza 4.0 wydłużyła terminy realizacji obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłużono:

  1. do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca do 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej (w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych) przedłużono do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Kary umowne w kosztach

Kolejna zmiana to uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań zapłaconych w związku ze skutkami COVID-19

Zgodnie z nowym art. 52zb PDOFizU oraz art. 38t PDOPrU przepisów odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 19 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Nowe wydatki znajdą się w kosztach

Oznacza to, iż możliwe będzie uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Bez zawiadomienia naczelnika

Następna zmiana to zwolnienie podatników z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodany do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43) art. 57g stanowi, że do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności stosuje się przepisy art. 34,  w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W takim przypadku, podatnicy nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W rezultacie, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie są obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

JPK_VAT poźniej

Wejście w życie nowego pliku JPK_VAT zostało przesunięte z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT ruszy w październiku

Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych

Warto wspomnieć, że już pierwsza Tarcza Antykryzysowa zawiesiła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR), zarówno standaryzowanych, jak i transgranicznych. Zgodnie z przepisami pierwszej ustawy COVID-19 z 2 marca 2020 r. terminy na złożenie MDR, o których mowa w mowa w dziale III rozdziale 11a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 (dalej: „OrdPod”)), nie rozpoczynały się a rozpoczęte podlegały zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Zasady te odnosiły się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).

Tarcza 4.0 wprowadziła zróżnicowanie terminów raportowania schematów w odniesieniu do schematów transgranicznych oraz schematów krajowych.

Tarcza 4.0. zmieniła treść art. 31y ust. 1 ustawy COVID-19 w ten sposób, że terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 OrdPod (dot. to schematów podatkowych transgranicznych) nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Następnie na podstawie rozporządzenia z 30 czerwca 2020 r.  w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami przedłużono terminy raportowania schematów podatkowych transgranicznych przez:

  1. promotora do 31 grudnia 2020 r.,
  2. korzystającego – do 31 stycznia 2021 r.,
  3. wspomagającego – do 28 lutego 2021 r.

Autorka jest  prawnikiem w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Eksport żywności i napojów do Chin

Decydując się na eksport żywności do Chin trzeba być świadomym, że kraj ten ma ...

Koronawirus. Uwagi do zwolnień grupowych

Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych z zakładową organizacją związkową niesie dla pracodawcy ułatwienia w ...

Od lipca 2020 r. sprzedaż hot dogów z kasą on-line

Ważna zmiana dla przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne. Takie, w których można kupić np. hot ...

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych to jedna ze zmian, które szykuje Ministerstwo Finansów w ...

Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – ograniczenie odpraw

Przepisy Tarczy 4.0 wprowadziły możliwość ograniczenia przez pracodawcę wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń ...

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ostatnim dniem na przesłanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest 13 lipca 2020 ...