Tarcza finansowa. Jak weryfikować wielkość firmy?

Rzecznik MŚP zapytał m.in. Czy w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy wartość zatrudnienia dla ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy ustala się według stanu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. Źródło: Adobe Stock

Minister rozwoju wydała objaśnienia prawne dotyczące weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej.

Wyjaśnienia resortu rozwoju to skutek interwencji rzecznika MŚP. W związku z wątpliwościami przedsiębiorców wystąpił on do minister rozwoju z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej.

O co pytał rzecznik MŚP?

Rzecznik zapytał – W jaki sposób obliczana jest wartość referencyjna zatrudnienia dla ustalenia statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorcy o którym mowa w punkcie 3.1.1 uchwały Rady Ministrów 50/2020 dla potrzeb przyznania subwencji finansowej na podstawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm?

CZYTAJ TEŻ: Pomoc z PFR dla firm, które zatrudniały wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne

W odpowiedzi wskazano, że w programie rządowym wskazano, iż „Polski Fundusz Rozwoju przygotuje i opublikuje dokumenty wykonawcze dla celów związanych z realizacją Programu, weryfikacją spełnienia przez beneficjentów programu warunków programowych lub skorzystania z jakichkolwiek innych uprawnień wynikających z programu”. Podstawowym dokumentem wykonawczym regulującym zasady udzielania finansowania w ramach rządowego programu udzielania beneficjentom subwencji finansowych jest regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju”, zgodnie z którym:

„Beneficjent” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w programie, przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, pod warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki przyznania mu statusu mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, wnioskującego do Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) o udzielenie subwencji finansowej, lub któremu PFR udzielił subwencji finansowej.

„Mikroprzedsiębiorca” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w programie, beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia następujące warunki:

  • zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz
  • jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln euro.

„Mały lub średni przedsiębiorca” – oznacza, na potrzeby ustalenia podmiotu uprawnionego do udziału w programie, beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r.:

  • zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 euro, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR,
  • nie jest mikroprzedsiębiorcą, oraz
  • nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Kogo rozumie się jako pracownika?

Resort wyjaśnił, że na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, jako podmiotu uprawnionego do udziału w programie, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

CZYTAJ TEŻ: Ministerstwo Finansów objaśnia kwestie podatkowe związane z COVID-19

Określając status mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, beneficjent jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

Jak ustalać wartość zatrudnienia?

Drugie pytanie rzecznika MŚP brzmiało – Czy w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy wartość zatrudnienia dla ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy ustala się według stanu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 roku? Czy też jako wartość ustalaną w skali rocznej jako średnioroczne zatrudnienie w całym 2019 roku tzw. roczne jednostki pracy (RJP), którym odpowiada liczba pracowników zatrudnionych w ciągu całego roku referencyjnego w danym przedsiębiorstwie?

CZYTAJ TEŻ: Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

W odpowiedzi wskazano, że zgodnie z postanowieniami rządowego programu jednym z kryteriów kwalifikujących danego przedsiębiorcę w kategorii małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu programu jest stan zatrudnienia u tego przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 r. – zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Wartość referencyjna

Wreszcie rzecznik MŚP zapytał – Czy w przypadku gdy wartość referencyjna w 2019 roku była wyższa niż 250 RJP przedsiębiorca traci status średniego przedsiębiorcy w sytuacji gdy w 2018 roku wartość ta była niższa niż 250 RJP?

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Resort odpowiedział, że art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju stanowi, że Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju nie wyklucza zawarcia w programie rządowym, o którym mowa w art. 21 a ust. 2 ww. ustawy dodatkowych warunków, które musi spełnić przedsiębiorca. Jak wskazano powyżej, jednym z kryteriów ustalania statusu przedsiębiorcy jest stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. Zatem przedsiębiorca nie zatrudniający na ten dzień odpowiedniej liczby pracowników nie spełnia kryterium, o którym mowa w rogramie.

Z pełną treścią objaśnień prawnych można się zapoznać tutaj.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

SLIM VAT trafił do konsultacji publicznych. Program adresowany jest przede wszystkim do małych i ...

Pasje kobiet sukcesu …

Pokonały wiele kryzysów, uznane bizneswoman, wykładowczynie akademickie, odnoszące sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. ...

Polski startup Codility z finansowaniem londyńskich inwestorów

Platforma technologiczna Codility ogłosiła zamknięcie rundy inwestycyjnej. Polski startup pozyskał 22 mln dol. Codility ...

Polska w światowej lidze usług dla biznesu. Ich eksport rośnie

Kryzys wywołany pandemią może przyspieszyć rozwój eksportu nowoczesnych usług z naszego kraju. O ile ...

Handel w Azji po nowemu

W Chinach i innych krajach azjatyckich biznes szybko przenosi się do sieci, a klienci ...

Zdaniem ekspertów system budowany w ramach projektu PROme umożliwi symulację wariantów transmisji wirusa, których nie ma szans sprawdzić w rzeczywistości.

Technologie w walce z pandemią – projekt PROme

Polscy naukowcy, wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia maszynowego czy big data, pracują nad ...