Zmiana urzędu skarbowego tylko do 15 października

W Polsce jest dwadzieścia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Źródło: Adobe Stock

15 października mija termin na zgłoszenie zmiany właściwości urzędu skarbowego ze zwykłego na wyspecjalizowany.

Wyspecjalizowany urząd skarbowy zajmuje się obsługą największych przedsiębiorstw. W Polsce wyspecjalizowane urzędy skarbowe funkcjonują od 2004 r. Jest ich dwadzieścia.

CZYTAJ TAKŻE: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, wymienia podatników, których obsługą zajmuję się wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Wyspecjalizowany urząd skarbowy, a kategorie podatników

Rozporządzenie określa trzy kategorie podatników, którzy podlegają pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe:

  1. podatnicy i płatnicy o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  2. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, jako rezydenci biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli; albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, lub są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta; nierezydent dysponuje co najmniej 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo jako rezydenci jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów rezydenci;
  3. podmioty, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
CZYTAJ TAKŻE: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Przedsiębiorstwa, które są zarządzane przez nierezydentów (wymienione w rozporządzaniu w  § 2 ust.1 pkt 7 lit b-d), przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego od kolejnego roku w którym spełniły ten warunek. Spełnienie warunku związanego z osiągniętym przychodem, należy stwierdzić na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok podatkowy. Zgłoszenie powinni złożyć podmioty, które w roku 2019 osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o wartości 5 mln euro. Do przeliczenia wartości wykorzystuje się średni kurs euro ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego.

CZYTAJ TAKŻE: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Wyłączenie z kategorii tzw. dużych podatników określanych ze względu na osiągany przychód,  następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek wysokości przychodu. O tym fakcie należy również zawiadomić urząd skarbowy.

W jaki sposób zawiadomić urząd skarbowy?

Zawiadomienie składa się do dotychczasowego urzędu skarbowego w formie pisemnej. Przedsiębiorca, które nie dopilnuje tego obowiązku, zagrożony jest karą grzywny na podstawie art. 80 Kodeksu karno- skarbowego: ,,Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Złagodzenie warunków korzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera nowe ułatwienia podatkowe. Jednym z nich jest ułatwienie wierzycielom skorzystania ...

Branża rolno-spożywcza oczekuje tarczy proeksportowej

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora rolnego oraz rolno-spożywczego mają konkretne oczekiwania w ...

Adam Zych, współwłaściciel RAVEN.

Po otwarciu gospodarki mieliśmy boom sprzedażowy

Pomimo pandemii widzimy pozytywnie przyszłość naszej branży, nawet jeśli pojawi się tzw. druga fala ...

Koronawirus. Gdzie firmy mogą szukać wsparcia

W obecnym trudnym okresie pandemii w działania na rzecz walki z koronawirusem włączył się ...

Fifth Ave NYC - Piąta Aleja w Nowym Jorku.

Eksport do Stanów Zjednoczonych rośnie mimo pandemii

Eksport towarowy z Polski do USA wyniósł w pierwszym półroczu 3,5 mld euro, tj. ...

Zaliczki od klientów nie pozbawią niższego CIT

Małe spółki mogą płacić tylko 9-proc. podatek. Decydują o tym ich przychody. Nie wlicza ...