Umorzenie składek na ZUS podczas epidemii koronawirusa

ZUS także boryka się się ze skutkami pandemii.
ZUS i przedsiębiorcy mają coraz więcej kłopotów przez pandemię. Źródło: catwalkphotos - stock.adobe.com

Sytuacja związana z koronawirusem i wywołana nim pandemia, nie stanowi sama w sobie przesłanki, pozwalającej na umorzenie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rzeczywistość gospodarcza, prawna i społeczna dla wielu przedsiębiorstw w przeciągu ostatniego roku, bardzo się zmieniła. Stabilność i płynność finansowa uległy w wielu firmach zachwianiom. Cześć z nich ma również problem z terminowym regulowaniem zobowiązań wobec pracowników i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wystąpił do ministra rodziny i polityki społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnień dotyczących zasad umorzenia całości lub części składek na ubezpieczenia społeczne w uzasadnionych przypadkach, w przypadku braku ich całkowitej nieściągalności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

CZYTAJ TEŻ: Składki ZUS 2021 r. to już prawie 1500 zł

Od marca 2020 r. sytuacja wielu przedsiębiorców z różnych branż uległa pogorszeniu. Wielu z nich zmuszonych było do ograniczenia prowadzonej działalności lub jej zawieszenia. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw podkreśla, że chociaż wzrosła liczna wniosków o umorzenie w stosunku do 2019 roku liczba pozytywnych dla podatnika rozpatrzeń zmalała.

Które przepisy ZUS objaśnił?

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie przepisów:

  • art. 28 ust.1, ust. 3a i ust. 3b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: „Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład, z uwzględnieniem ust. 2–4  3a. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. 3b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady umarzania, o którym mowa w ust. 3a, z uwzględnieniem przesłanek uzasadniających umorzenie, biorąc pod uwagę ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.”
  • § 3 ust.1  pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003r. w sprawie szczególnych zasad umarzania należności z  tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ,, 1. Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku” gdy:

– zapłata składek mogłaby pozbawić zobowiązanego i jego rodziny środków do życia (możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych);

– zobowiązany poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytuły składek, mogłoby spowodować brak możliwości kontynuowania prowadzenia działalności;

– zobowiązany cierpi na przewlekłą chorobę lub sprawuje opiekę nad przewlekle chorym członkiem rodziny, gdy sytuacje ta pozbawia zobowiązanego, możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

W odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 25 lutego 2021 r. podkreślono, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jedynie w przypadku wystąpienia konkretnych wskazanych w przepisach prawa przesłanek.

CZYTAJ TEŻ: Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Umorzenie takie, może nastąpić tylko w sytuacji całkowitej nieściągalności lub wystąpienia ważnego interesu osoby zobowiązanej. Ważny interes osoby zobowiązanej oznacza, że ZUS może umarzać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonym, którzy są jednocześnie płatnikami tych składek. To na zobowiązanym, który ubiega się o umorzenie ciąży obowiązek wykazania ciężkich skutków dla niego i jego rodziny.

ZUS zobowiązany jest do działania zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia i nie może samodzielnie rozszerzać stosowania określonych przepisów. ZUS analizując sprawę kieruje się nie tylko kryteriami określonymi we wspomnianych przepisach, ale również analizą dowodów przedstawionych przez ubiegającego się o umorzenie.

CZYTAJ TEŻ: ZUS zwróci składki, ale konieczna może być korekta kosztów

W odpowiedzi na pismo Rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw podkreślono, że umorzenie należności ,,jest instytucją o wyjątkowym charakterze”. W odpowiedzi podkreślono, że występująca obecnie sytuacji związana z wirusem COVID-19 i wywołana nim pandemia, nie stanowi sama w sobie przesłanki, pozwalającej na umorzenie należności. A wystąpienie zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej nie jest automatycznie podstawą umorzenia należności.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polskie kosmetyki szukają pomocy. Chcą podbić świat

O prawie 9 proc., do 13,7 mld zł, zwiększył się w ubiegłym roku eksport ...

Tarcza finansowa dla MŚP – gdzie składać wnioski

Za tzw. tarczę finansową dla małych i średnich firm odpowiada Polski Fundusz Rozwoju (PFR), ...

Nowe Prawo zamówień publicznych ma pomóc MŚP w udziale w przetargach.

Prawo zamówień publicznych bardziej przyjazne dla MŚP

Z początkiem 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Ma zapewnić większy ...

Czy rynkom Zatoki Perskiej grozi wstrząs popytowy?

Perspektywy eksportu dóbr do krajów Zatoki Perskiej bledną. Nie dość, że EXPO w Dubaju ...

Na polski rynek wejść jest łatwo, ale osiągnąć dużą skalę już nie

Na naszych ubraniach jest metka „Made in Poland”. My się tego nie boimy. Dzisiaj ...

Przedstawiciele sektora MŚP spotkają się w Katowicach

Tegoroczny, dziewiąty już, Europejski Kongres MŚP odbędzie się pod hasłem – smart safe solutions. ...