Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – terminy

Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni przekazać drugą ratę odpisu do 30 września 2020 r. na wyodrębnione konto bankowe.

Publikacja: 28.09.2020 08:08

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – terminy

Foto: Zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni przekazać drugą ratę odpisu do 30 września 2020 r. Źródło: Adobe Stock

Zgodnie z ustawą  z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), pracodawcy zobowiązani są do przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy, równowartości odpisu określonego na dany rok. Pierwszą ratę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazuje się w terminie do 31 maja każdego roku, w wysokości co najmniej 75 proc. określonego odpisu. Natomiast pozostałą część odpisu, należy przelać na konto ZFŚS do 30 września. Terminy te, nie dotyczą funduszy, które utworzono w przedsiębiorstwie dobrowolnie.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Wysokość odpisu określa się na podstawie planowanej liczby zatrudnionych w danym roku. Na koniec roku, dokonuje się jego korekty, zgodnie z rzeczywistą liczbą osób zatrudnionych. Środki, których nie wykorzystamy do końca roku kalendarzowego przechodzą na następny okres.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ZFŚS?

Do utworzenia funduszu zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
  • przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej;
  • jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
CZYTAJ TEŻ: Firmy nie zapłacą mniejszego VAT – stawki pozostaną bez zmian

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: ,,Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz”. Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się ze swojego obowiązku może to zostać uznane za niewykonanie przepisów ustawy o ZFŚS i jest zagrożone karą grzywny.

Wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po terminie

Jeśli pracodawca nie przekaże środków na wyodrębnione konto terminowo, nie ma obowiązku przekazania odsetek od tej kwoty. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 663/98; OSNP z 2000 r., nr 14, poz. 534) orzekł, że ,,(…) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się ze środków należących do pracodawcy, a jego utworzenie niczego nie zmienia w sferze własności. Fundusz ten nadal bowiem jest własnością pracodawcy i jest również przez niego administrowany. Pracodawca nie ma też możliwości wydatkowania środków Funduszu niezgodnie z przepisami ustawy, czyli na inne cele niż te, dla których został utworzony”.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

To samo stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2012 r.( sygn. akt III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54)  ,,odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej, albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu, przy czym jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe (art. 359 § 2 k.c.). W szczególności nie można uznać, (…) że opóźnienie w przekazaniu przez pracodawcę równowartości
dokonanych odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania w rozumieniu prawa cywilnego.”

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 r.

W 2021 r. odpis na ZFŚS zostanie zamrożony. Oznacza to, że jego wysokość pozostanie na poziomie z 2020 r. Będzie on naliczony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. tj. (4 134,02 zł). Wobec tego odpis na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1.550,26 zł (37,5 proc. kwoty bazowej).

Zgodnie z ustawą  z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), pracodawcy zobowiązani są do przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy, równowartości odpisu określonego na dany rok. Pierwszą ratę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazuje się w terminie do 31 maja każdego roku, w wysokości co najmniej 75 proc. określonego odpisu. Natomiast pozostałą część odpisu, należy przelać na konto ZFŚS do 30 września. Terminy te, nie dotyczą funduszy, które utworzono w przedsiębiorstwie dobrowolnie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Terminy płatności
Dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Terminy płatności
Dodatkowe dni wolne w 2021 roku. Ile ich będzie?