To pomoc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia to jeden z elementów tarczy antykryzysowej, która ma niwelować skutki pandemii koronawiurusa wśród przedsiębiorców.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Jak dostać 5 tys. pożyczki z Funduszu Pracy?

Konieczne jest wypełnienie odpowiednich dokumentów – m.in. umowy i wniosku – w urzędzie pracy. Przy wnioskowaniu o takie wsparcie nie przewidziano żadnego zabezpieczenia, np. wekslowe, co potwierdzają również nasi Czytelnicy (na etapie projektu pierwszej specustawy był pomysł, aby pożyczki dla mikroprzedsiębiorców miały zabezpieczenie wekslowe, o czym informowaliśmy).

CZYTAJ TAKŻE: Jak dostać postojowe będąc samozatrudnionym

Pożyczka ma być wypłacona jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie będzie mógł przekroczyć 12 miesięcy. Przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Okres spłaty takiej pożyczki będzie mógł zostać przedłużony. Otrzymała do tego uprawnienie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, jeśli np. stan epidemii by się przedłużał.

Umorzenie jest możliwe

Pożyczka będzie mogła zostać umorzona. Warunek? Firma będzie musiała działać przez 3 miesiące od jej udzielenia. Konieczne będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie, które jest elementem wniosku o umorzenie. Trzeba wiedzieć, że oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

CZYTAJ TAKŻE: Jak dostać postojowe będąc samozatrudnionym

Warto dodać, że uprawnienie do mikropożyczki mają najmniejsze firmy, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. O wsparcie trzeba wnioskować w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek można też złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Pożyczka ma stałe oprocentowanie, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.