Przerzucenie się na ekologiczne rozwiązania może nastąpić przy państwowym wsparciu - firmy mogą skorzystać z dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. 

Obecnie dostępny jest program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, który jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, modernizujących bądź budujących nową dużą instalację wysokosprawnej kogeneracji. Podkreślić należy, że program ten nie ogranicza się do kogeneracji zawodowej i jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy wytwarzane ciepło i energię elektryczną zużyją na własne potrzeby (tzw. autoprodukcja).

Zgodne z regulaminem, do wsparcia kwalifikują się inwestycje, w których 100 proc. wyprodukowanego ciepła i energii elektrycznej w jednostce pracującej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wykorzystywane jest na potrzeby własne. Co więcej, w programu wykluczone są instalacje, z których nie więcej niż 30 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Należy również dodać, że istnieje możliwość uzupełnienia dotacji poprzez pozyskanie pożyczki preferencyjnej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Pożyczka taka może wynosić do 300 mln zł i może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat na warunkach preferencyjnych, tj. WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku.

Czytaj więcej

Dotacje na inwestycje wykorzystujące efektywniej energię

Aby skorzystać z preferencji konieczne jest przystąpienie do ogłoszonego konkursu wraz z odpowiednim przygotowaniem formalnym, m.in. złożenie koncesji na wytwarzanie energii, czy też kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków alokacji.