Faktoring polega na zmianie wierzyciela długu poprzez zawarcie cesji wierzytelności za wynagrodzeniem, czyli wykupieniu przez zewnętrzną firmę wystawionych przez przedsiębiorcę faktur oczekujących na płatność przez kontrahenta za ustaloną między pierwszymi płatność. 

W następstwie zawartej umowy, to firma faktoringowa dochodzi zaległych płatności wykonane usługi lub otrzymane towary. Takie rozwiązanie niesie wiele korzyści dla wykonawcy - otrzymanie wynagrodzenia za swoją działalność bez straty czasu, który musiałby poświęcić na batalię z nierzetelnym klientem. Oczywiście, sam faktor też musi otrzymać swoje wynagrodzenie, dlatego kwota faktury nie jest pokrywana w całości (od 80 do 100 proc. jej wartości minus prowizja). 

Czytaj więcej

Pieniądze na bieżącą działalność

Z tego powodu należy przemyśleć zalety oraz wady tego rozwiązania, ale warto pamiętać o tym, że faktoring jest sposobem na pozyskanie środków na bieżące prowadzenie działalności. Jest też opcją prostszą i dostępniejszą niż kredyt, ponieważ jest dostępne dla wszystkich i niesie za sobą mniejsze ryzyko - aby skorzystać z faktoringu, nie trzeba spełniać takich warunków. Co więcej, proces uzyskania finansowania jest prosty i szybki. W przypadku kredytu ryzyko wypłacalności kontrahentów pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Natomiast w faktoringu przejmuje je firma faktoringowa.

Firmy faktoringowe nie przyjmują jednak wszystkich zobowiązań - procedura ta dotyczy jedynie nieprzeterminowanych faktur oraz przed ich przejęcem prowadzona jest szczegółowa analiza sytuacji finansowej kontrahenta. Jeśli wzbudzi ona jakiekolwiek wątpliwości, do cesji może nie dojść.