Dlatego rząd przewidział nowelizację Kodeksu cywilnego, która ma usprawnić działanie samego mechanizmu tego typu działalności gospodarczej i ułatwić życie franczyzobiorcom. 

Zmiany mają poprawić sytuację przyszłych przedsiębiorców - obecnie w wielu przypadkach funkcjonują i są powielane nierzetelne informacje, wizja przyszłej działalności jest koloryzowana, a jej pozytywny obraz nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Panuje również nierównowaga stron kontraktu, w tym narzucanie nierynkowych cen nabywania towarów franczyzodawcy lub osobom przez niego wskazanych, często dochodzą do tego ukryte opłaty oraz czasochłonne spory sądowe między stronami kontraktu. 

Nowelizacja Kodeksu miałaby szczegółowo uregulować samą umowę franczyzy, a więc wprowadzić dla niej elementy przedmiotowo istotne dla jej zawarcia oraz wskazać formę jej zawarcia (forma dokumentowa). Po stronie franczyzodawcy ma powstać także obowiązek przedstawienia franczyzobiorcy dokumentu zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę na podstawie umowy, ale także o koniecznych do poniesienia kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności, wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową.

Przewiduje się także, że w zmianach wprowadzono by przesłanki określające przypadki sankcyjnego wypowiedzenia umowwy oraz ograniczono by możliwość nakładania kar umownych, wprowadzania zakazu konkurencji i ustanowienia wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy.