Obowiązek dokonywania transakcji przy pomocy rachunku bankowego został nałożony na przedsiębiorców przez ustawę Prawo przedsiębiorców (art. 19), zgodnie z nim płatności nie można dokonać gotówką jeśli:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Polski Ład ograniczył to prawo do 8 tysięcy złotych, pomniejszony limit miał obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jednak jeszcze przed jege wejściem w życie został mocno skrytykowany przez przedsiębiorców. Na podstawie nowelizacji 16 czerwca 2023 pierwotna kwota pozostanie bez zmian, oznacza to, że od 1 stycznia nowego roku przedsiębiorcy dalej będą mogli wykorzystywać gotówkę do transakcji do 15 tysięcy złotych. 

W przypadku przekroczenia limitu przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć dokonanej transakcji do zaliczenia firmowych kosztów.