Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku możliwość uznawania za nieważne zapisów umów kredytowych pozwalających bankom na dowolne kształtowanie kursów walutowych także na umowy zawarte z przedsiębiorcami. I w oparciu o to orzeczenie zapadają korzystne dla przedsiębiorców wyroku, które unieważniają w całości powstały w przeszłości stosunek zobowiązaniony w bankami. 

Osiągnięcie tego celu nie odbywa się jednak bez żadnych przeszków. Po pierwsze należy się pospieszyć z decyzją o wniesieniu pozwy, ponieważ terminy przedwnienia roszczeń w przypadku przedsiębiorców są krótsze niż te dla konsumentów. Trudności można napotkać także w przypadku chęci zarejestrowania działalności pod adresem domowym lub przeznaczeniem kredytu na cele firmowe. 

W przypadku sprawy kredytobiorcy-przedsiębiorcy sprawa prowadzona jest przez wydział gospodarczy, a to oznacza, że już na początku należy przedstawić wszelkie wnioski dowodowe, obowiązuje także inna argumentacja prawna. W takiej sytuacji wnoszone sątakże inne zarzuty dotyczące umowy. 

- W tego typu sprawach powołuję się na naruszenie zasady równowagi kontraktowej. W relacjach między przedsiębiorcami musi zostać zachowana równość i swoboda kontraktowania, czego brakuje w umowach kredytu denominowanego/indeksowanego do waluty obcej. W Kodeksie cywilnym istnieją przepisy, które można zastosować w przypadku przedsiębiorców. Wymaga to oczywiście wiedzy i doświadczenia po stronie pełnomocnika procesowego. Nie jest to bowiem typowa sprawa dotycząca unieważnienia konsumenckiego kredytu frankowego. Z uwagi na nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków z tytułu zawieranych umów, istnieje podstawa do ich podważania w art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 k.c. W toku obecnie prowadzonych spraw przez Kancelarię Kieler-Miłoń, w ponad 90 proc. przypadków skutecznie reprezentowaliśmy interesy naszych mocodawców – podmiotów gospodarczych. Przekonaliśmy do naszej argumentacji m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie, a kolejne wyroki zapadną już niebawem – dodaje Oskar Miłoń, adwokat z kancelarii Kieler-Miłoń. 

Dla samego klienta niema dużych różnic, występują one po stronie pełnomocnika zajmującego się sprawą, który musi posiadać dużą wiedzę oraz doświadczenie, tak aby mieć świadomość właśnie tych różnic.