Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1883 z 20 października 2021 r. dotyczy warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Reguluje ona przede wszystkich udzielanie tzw. Niebieskiej Karty UE i ułatwia osiedlanie się i zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej, które mają wysokie kwalifikacje zawodowe. Jest tak samo ważna z perspektywy samych specjalistów poszukujących pracy, jak i przedsiębiorców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w swoich dziedzinach. 

Czas na przyjęcie dyrektywy minął z końcem listopada 2023 roku. Oznacza to, że część państw członkowskich oferuje już cudzoziemcom łatwiejsze warunki na zdobycie zatrudnienia w ich kraju, gdy polskie przepisy w tej sprawie nie są jeszcze gotowe. Z tego względu rynek traci swoją konkurencyjność względem pozostałych państw, a największe straty znajdują się po stronie przedsiębiorców i pracodawców, którzy tracą możliwości na rozwój. 

Problem ten chce zmienić rząd koalicji - w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie definicji „wyższych kwalifikacji zawodowych", która ma objąć  umiejętności uzyskane w związku z ukończeniem studiów wyższych, jak również nabyte w wyniku doświadczenia zawodowego. Dodatkowo przepisy zakładają rozwiązania związane z mobilnością krótkoterminową oraz długoterminową, która pozwoli przenieść się do innego państwa członkowskiego UE na preferencyjnych zasadach. Decyzje z tytułu Niebieskiej Karty UE mają być wydawane w terminie 30 dni.