Wsparcie od Agencji obejmuje bardzo szeroki zakres: refinansowanie udokumentowanych nakładów na realizację projektów inwestycyjnych poniesionych po 1 stycznia 2021 r., w tym spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego (kredyt, pożyczka) na realizację inwestycji – dla inwestycji ukończonych, a także finansowanie ukończenia realizowanej inwestycji, której budżet uległ zwiększeniu wskutek wzrostu kosztów lub jej zakresu, obowiązkowe refinansowanie spłaty zobowiązania finansowego (kredyt, pożyczka) zaciągniętego na realizację inwestycji, przy czym w tym przypadku możliwość refinansowania obejmuje udokumentowane nakłady dla inwestycji rozpoczętych nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Program skierowany jest do dużych firm, ale także mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają zdolność do spłaty,a le także prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 244 miesięcy, ale także mają obroty powyżej czterech milionów złotych. Prowadzą pełną księgowość i posiadają dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto). Wymagany jest także wkład własny na poziomie 20 proc. wartości inwestycji netto.

Podmioty biorące udział w programie mogą liczyć na wsparcie wysokości od 0,8 mln zł do 20 mln zł. Jej oprocentowanie wyliczane jest na podstawie WIBOR 1M + marża, przy czym dla mikro-, małych i średnich firm pod uwagę brana jest marża zgodna z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorców marża uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jakości zabezpieczeń.

Jest też prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 proc. dla MŚP oraz 0,4 proc. dla dużych firm, ale nie ma prowizji za rozpatrzenie wniosku. Nie ma też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki, jest za to prowizja za przedterminową spłatę: 1 proc. w przypadku spłaty ze środków z innych instytucji finansowych, 0 proc. w przypadku spłaty ze środków z innych źródeł. Zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP w wysokości co najmniej 120 proc. kwoty pożyczki. 

Zielone inwestycje to działania związane z pozytywnym wpływem na środowisko, jego ochroną, przywracaniem bioróżnorodności i ekosystemów, łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do zmian klimatu, przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym.