Zamówienia publiczne: certyfikaty dobrowolne, ale pożądane

Certyfikaty dla oferentów, wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące, nie będą obowiązkowe, ale uproszczą składanie ofert przetargowych - wynika z założeń projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

Publikacja: 22.03.2024 13:12

Zamówienia publiczne: certyfikaty dobrowolne, ale pożądane

Foto: Adobe Stock

Certyfikat dołączony do oferty zastąpi liczne załączniki potwierdzające spełnienie wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poza tym certyfikat oferent będzie mógł przedłożyć dla wszystkich postępowań, w których będzie brał udział. Dopiero wraz z nabyciem kolejnych kompetencji i doświadczenia będzie musiał go aktualizować.

Dopuszczona została możliwość kwestionowania certyfikatu przez zamawiającego, ale tylko wtedy, kiedy zamawiający będzie miał odpowiednie uzasadnienie.

Nowe przepisy nie tylko uproszczą postępowania o zamówienie publiczne, ale także zmniejszą koszty i nakład pracy związany z postępowaniem, zarówno ze strony oferenta, jak i zamawiającego. 

Eksperci wskazują, że niektóre firmy  nie przystępują do przetargu nie dlatego, że brakuje im odpowiednich kompetencji do realizacji zamówienia, lecz dlatego, że mają problem ze złożeniem prawidłowej oferty. Jeśli nie mają wyspecjalizowanej w prawie zamówień kadry, łatwo o nieodpowiednią formę zaświadczenia czy braku koniecznego podpisu w dokumentach.

- Potencjalni uczestnicy rynku zamówień publicznych wskazują, że nadmierny formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie składanych podmiotowych środków dowodowych (chociażby dokumenty z ZUS, US czy KRK), zniechęca do uczestnictwa w zamówieniach publicznych — twierdzi Mateusz Brzeziński LL.M. DBA, partner w kancelarii prawnej JBP Jarzyński Brzeziński Partners.

Czytaj więcej

Postępowania przetargowe zostaną skrócone i uproszczone
Finanse
IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP
Finanse
Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu
Finanse
Zmień wizję w biznes. Nabór dla start-upów do platform startowych
Finanse
Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK