Nowe gwarancje BGK będą regwarantowane  z programu InvestE, co oznacza, że ryzyko braku spłaty części kredytu zaciągniętego przez polskiego przedsiębiorcę przejmuje na siebie Europejski Fundusz Inwestycyjny. BGK podpisał z EFI porozumienie, które uruchamia 3 miliardy złotych finansowania.

Oferta przygotowywana przez BGK we współpracy z EFI będzie dostępna na przełomie II i III kwartału 2024 r.  Gwarancje z  InvestEU, podobnie jak inne gwarancje oferowane przez BGK, będą dostępne za pośrednictwem banków kredytujących.

W ocenie Mateusza Olszaka, dyrektora programu „Rozwój przedsiębiorczości” w BGK, nowe gwarancje z pewnością docenią mikrofirmy ubiegające się o finansowanie do 50 tys. euro.

- Od takich przedsiębiorców BGK nie będzie pobierał opłaty za udzielenie gwarancji. Co więcej, gwarancje z programu InvestEU nie wliczają się do limitu pomocy de minimis. Oznacza to, że firmy, które np. podczas pandemii Covid-19 skorzystały z programów pomocowych i ten limit wykorzystały, będą mogły, co do zasady, skorzystać z gwarancji BGK z programu InvestEU – mówi dyr. Olszak.

Czytaj więcej

Nowe gwarancje BGK na ponad 3 mld zł finansowania