Wsparcie finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii, a w dłuższej perspektywie wzmocnić branże, które najbardziej ucierpiały w jej wyniku. 

Już od maja  przedsiębiorcy, którzy w latach 2020–2021 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30 proc., liczonych rok do roku, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie na rozszerzenie lub zmianę profilu. Warunek:   prowadzą działalność w sektorach: HoReCa, turystyka lub kultura, w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis (nie musi być zgłaszana KE), a rozliczane wyłącznie w formie refundacji.  W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Do rozdania jest duża kwota — 1,26 mld zł, a wartość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynieść od 50 tys. zł do 540 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90 proc.. Wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki. Okres realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

PARP planuje udzielić wsparcia finansowego ponad 4 tys. przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych mikro-, małych i średnich firm, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Czytaj więcej

Rusza wsparcie dla firm po pandemii