Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Czy pracodawca ma możliwość rozwiązania ze mną umowy o pracę po upływie okresu zasiłkowego 182 dni, jeżeli nie przedłożyłem decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego – pyta nasz Czytelnik?

Publikacja: 28.10.2021 08:00

Pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o toczącym się postępowaniu przed organem rentowym w przedm

Pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o toczącym się postępowaniu przed organem rentowym w przedmiocie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, a pracodawca do czasu jego prawomocnego zakończenia winien wstrzymać się z decyzją o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem.

Foto: bnorbert3

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 53 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe w razie długotrwałej choroby pracownika lub innej niż choroba długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

W przypadku choroby, niezdolność do pracy musi trwać dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Natomiast w przypadku choroby pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, niezdolność ta musi trwać dłużej niż 3 miesiące. 

Z treści powołanych przepisów wynika, iż naruszeniem prawa będzie rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w przypadku gdy nie upłynął łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik taki był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Czytaj więcej

Czy kodeks pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych?

Zdarzyć się jednak może, iż pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego w dalszym ciągu oczekuje na decyzję organu rentowego w zakresie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Sytuacja taka nie uprawnia jednak pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika, albowiem decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznająca świadczenie rehabilitacyjne może wydłużyć okres ochronny pracownika na kolejne 3 miesiące. W takiej sytuacji pracodawca winien wstrzymać się z decyzją w zakresie rozwiązania stosunku pracy do czasu wydania decyzji przez organ rentowy, a nieobecność pracownika w pracy należy traktować jako nieobecność usprawiedliwioną, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem i posiadając jednocześnie informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym przed organem rentowym w przedmiocie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, podejmuje określone ryzyko naruszenia art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) k.p. w sytuacji, gdy pracownik uzyska dalszy zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne przedłużające okres ochrony przed rozwiązaniem zatrudnienia bez wypowiedzenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 19 maja 2016 r., sygn. akt. II PK 105/15).

Jednocześnie wskazać należy, że rozwiązanie w trybie art. 53 § 1 k.p. umowy o pracę z pracownikiem, który z tytułu niezdolności do pracy pobiera zasiłek chorobowy, stanowi naruszenie prawa, także gdy decyzja organu rentowego przedłużająca okres pobierania zasiłku nie jest znana pracodawcy. Zatem nawet w sytuacji, gdy pracodawca ma pewne przesłanki, by uważać, iż nieobecność pracownika jest spowodowana jego niezdolnością do pracy, powinien ustalić jaka jest rzeczywista przyczyna nieobecności pracownika w pracy. Gdyby okazało się zaś, że przyczyną nieobecności nie była niezdolność pracownika do pracy, to rozwiązanie umowy o pracę naruszałoby art. 53 k.p. (zob. wyroku Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 marca 2021 r., sygn. akt. II PSKP 13/21).

Czytaj więcej

Mobbing w pracy - jak sobie z nim radzić?

Zaznaczenia także wymaga, iż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika odpowiednie zastosowanie ma art. 52 § 3 k.p., który nakłada na pracodawcę obowiązek współdziałania z zakładową organizacją związkową przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika.

Podsumowując – pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o toczącym się postępowaniu przed organem rentowym w przedmiocie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, a pracodawca do czasu jego prawomocnego zakończenia winien wstrzymać się z decyzją o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem. Nie oznacza to jednak, iż pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę po upływie okresu zasiłkowego 182 dni, jeżeli nie otrzymał jeszcze decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Jednakże w takim przypadku pracodawca ponosić będzie ryzyko naruszenia art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) k.p., a pracownikowi względem pracodawcy przysługiwać będzie roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, albo o odszkodowanie.

Odpowiedzi udzielił Adam Domagała, radca prawny (Kt-4451) z Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Kadry & Płace
Problem z wdrażaniem „nowych” w firmie. Co piąty pracownik miał tylko dzień
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Kadry & Płace
Home office nie służy młodym. Pracodawcy muszą interweniować
Kadry & Płace
Pracownicy 50+. Będzie ich przybywać, a pracodawcy już ich szukają
Kadry & Płace
Informatyk i analityk danych „królują”. Po których studiach zarobisz najwięcej?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Kadry & Płace
Firmy rodzinne – nadchodzi poważny kryzys polskich firm rodzinnych