Od 1 sierpnia spore zmiany dla firm. Chodzi o zatrudnianie cudzoziemców

Od wtorku 1 sierpnia tracą moc przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. To skutek odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Publikacja: 31.07.2023 11:01

Od 1 sierpnia spore zmiany dla firm. Chodzi o zatrudnianie cudzoziemców

Foto: Adobe Stock

Firma Crido przypomina, że pracodawcy zatrudniający obcokrajowców, w przypadku chęci kontynuacji współpracy muszą upewnić się, czy w okresie po 31 lipca 2023 posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające legalny pobyt i prawo do wykonywania pracy przez cudzoziemca (w zależności od sytuacji formalno-prawnej danego cudzoziemca). "Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. przedłużonych dokumentów muszą zadbać o legalność pobytu oraz podjąć odpowiednie kroki np. złożyć wniosek o pobyt najpóźniej w dniu 31 lipca" - dodano.

Crido wyjaśnia, że odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że z dniem 2 lipca 2023 r. rozpoczęły swój bieg określone w wymienionych powyżej przepisach terminy 30-dniowe. Te terminy upłyną z końcem dnia 31 lipca 2023 r. dlatego skutek przedłużenia określonych uprawnień, ważności dokumentów czy terminów na dokonanie czynności, zakończy się z upływem tego dnia.

Z opracowania firmy Crido wynika, że przestanie obowiązywać przedłużenie z mocy prawa:

  • okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz kart pobytu upływających w okresie od dnia 14 marca 2020 r. (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
  • okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz wypadałby w okresie od dnia 14 marca 2020 r. (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
  • terminów na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia pobytowego, przedłużenie wizy lub przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, czyli:

- o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

- o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

- o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

- o przedłużenie wizy krajowej lub wizy Schengen,

- o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego,

  • wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów opuszczenia terytorium Polski, wynikających z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
  • wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach – do upływu dnia 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
  • wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają, tj. dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, kart pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
  • wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
  • wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;

oraz

uznanie pobytu cudzoziemców na terytorium Polski za legalny z mocy prawa, w sytuacji gdy w dniu 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, tj.:

a) w ramach ruchu bezwizowego,

b) na podstawie wiz Schengen, niezależnie od państwa wydającego,

c) na podstawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,

d) na podstawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

- od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych tytułów do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

Z kolei Obywatele Ukrainy objęci ochroną czasową w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy mają zapewniony legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2024 r. (w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r. lub 30 września 2024 r.)

Czytaj więcej

Wkrótce koniec z „fikcją covidową” dla cudzoziemców

Firma Crido przypomina, że pracodawcy zatrudniający obcokrajowców, w przypadku chęci kontynuacji współpracy muszą upewnić się, czy w okresie po 31 lipca 2023 posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające legalny pobyt i prawo do wykonywania pracy przez cudzoziemca (w zależności od sytuacji formalno-prawnej danego cudzoziemca). "Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. przedłużonych dokumentów muszą zadbać o legalność pobytu oraz podjąć odpowiednie kroki np. złożyć wniosek o pobyt najpóźniej w dniu 31 lipca" - dodano.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie