Kto musi zapłacić minimalny CIT - są pierwsze wyjaśnienia skarbówki

Wprowadzony na początku 2022 r. podatek minimalny CIT budzi wiele wątpliwości. Przedsiębiorcy występują do skarbówki o wyjaśnienie, jak stosować nowe przepisy. Pojawiają się już pierwsze odpowiedzi.

Publikacja: 02.06.2022 16:00

Kto musi zapłacić minimalny CIT - są pierwsze wyjaśnienia skarbówki

Foto: Adobe Stock

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 10 maja br. (nr 0111-KDIB1-3.4010. 101.2022.1.MBD) zasady rozliczenia podatku przez spółkę, której przysługuje ulga na badania i rozwój.

Ta konkretna sprawa dotyczyła spółki, która należy do międzynarodowej grupy kapitałowej z sektora finansowego. W Polsce prowadzi oddział pełniący rolę centrum usług wspólnych dla grupy. Spółka przewiduje, że w roku 2022 lub w kolejnych latach podatkowych mogą w jej przypadku zaistnieć przesłanki do zastosowania przepisów o podatku minimalnym. Spółka może ponieść stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnąć udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1 proc. Jednocześnie spółka ponosi koszty kwalifikowane, co daje jej podstawę do korzystania z ulgi B+R. Jest też prawdopodobne, że przy rozliczeniu za 2022 r. będzie miała nieodliczone kwoty ulgi B+R z wcześniejszych lat podatkowych – 2019, 2020 i 2021 roku.

Spółka zapytała, czy jeśli wystąpią podstawy do opodatkowania podatkiem minimalnym, to będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia kwoty ulgi B+R?

W interpretacji dyrektor KIS przypomniał, że od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o CIT wprowadzono przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych – art. 24ca. Zgodnie z tym przepisem, 10 proc. daniny zapłacą spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1 proc.

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

1) kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w roku podatkowym oraz

2) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według specjalnego wzoru, oraz

3) wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz

4) kosztów m.in. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych – poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 mln zł kwotę obliczoną według specjalnego wzoru.

Według dyrektora KIS w tym przypadku podatnik może uwzględnić ulgę B+R. - W przypadku zaistnienia przesłanek do obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia tej podstawy o kwotę ulgi B+R dotyczącej roku bieżącego oraz (...) o nieodliczone jeszcze kwoty ulgi B+R z sześciu wcześniejszych lat podatkowych, łącznie do kwoty nieprzekraczającej podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym. Kwota podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym w danym roku podatkowym wyznacza górną granicę odliczenia przysługującego podatnikowi z tytułu ulgi B+R z roku bieżącego oraz nieodliczonej ulgi B+R z wcześniejszych lat podatkowych – wyjaśnił dyrektor KIS.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy dotyczy ich podatek minimalny
PIT & CIT & VAT
Fiskus zmienił zdanie w sprawie zwolnienia z VAT usług dietetycznych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku? Co na to skarbówka
PIT & CIT & VAT
Zabezpieczenie leasingowanego auta musi być uzasadnione biznesowo
PIT & CIT & VAT
NSA: bezzwrotna pomoc z rządowego programu nie korzysta ze zwolnienia w CIT
PIT & CIT & VAT
Fiskus: najpierw prawomocne orzeczenie, później rozliczenie straty