Zasady korekty VAT w systemie TAX FREE doprecyzowany

Sprzedawca będzie mógł skorygować VAT należny od dostawy towarów dla podróżnego, gdy zwrot podatku nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji, w której rozliczona została dana dostawa.

Publikacja: 19.06.2023 19:33

Zasady korekty VAT w systemie TAX FREE doprecyzowany

Foto: Adobe Stock

Podróżni spoza Unii Europejskiej mają prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) w Polsce, które w stanie nienaruszonym zostały przez nich wywiezione w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej. Podróżnym jest osoba fizyczna, która ma stałe miejsce zamieszkania poza UE, przy czym miejsce to ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość takiej osoby.

Zwrot VAT w systemie TAX FREE został uregulowany w art. 126-130 ustawy o VAT. Zwrot dotyczy podmiotów, które nabywają towary okazjonalnie z przeznaczeniem do użytku własnego lub członków swojej rodziny lub z przeznaczeniem na prezenty, przy czym rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby wskazywały na wywóz w celu konsumpcyjnym, a nie handlowym.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem w przypadku gdy sprzedawca zwróci VAT w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, sprzedawca będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Prawo do dokonania korekty będzie możliwe, gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Termin ten jest taki sam, jak w sytuacji otrzymania po terminie do złożenia deklaracji podatkowej dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w systemie TAX FREE.

Podstawa prawna:

- art. 126-130 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

- art. 1 pkt 27 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059)

Czytaj więcej

Doprecyzowano zasady korekty VAT w systemie TAX FREE
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty