Koronawirus. Pomoc dla firm od gmin

Do udzielenia ulgi podatkowej przez gminę dla przedsiębiorcy potrzebna jest uchwała.

Publikacja: 13.04.2020 12:47

Koronawirus. Pomoc dla firm od gmin

Foto: Jedno z rozwiązań polega na możliwości wprowadzenia za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Źródło: Adobe Stock

Specustawa umożliwiła jednostkom samorządu terytorialnego przyznanie ulg podatkowych przedsiębiorcom w związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem. Jednak, aby z preferencji skorzystać gminy muszą podjąć odpowiednie uchwały w tym zakresie.

Ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadziła regulacje obejmujące m.in. podatek od nieruchomości. Dzięki zapisom ustawy przedsiębiorcy mogą liczyć na pewne preferencje w tym zakresie. Jakie dokładnie?

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Zwolnienie i wydłużenie terminów

Pierwsze z rozwiązań polega na możliwości wprowadzenia za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, możliwe jest także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Potrzebna jest decyzja

Jednak, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą skorzystały ze wskazanych rozwiązań niezbędne jest podjęcie uchwał w tym zakresie przez rady gmin. Uchwały te powinny być podejmowane wobec przedsiębiorców, których sytuacja finansowa się pogorszyła bądź płynność finansowa jest zagrożona w związku z COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

W uchwale gmina powinna określić, grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (np. prowadzący określone rodzaje działalności, którzy zawiesili działalność czy odnotowali określony spadek dochodów z prowadzonej działalności).

Inne formy wsparcia

Warto też dodać, że specustawa przewiduje, że należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta, bez zgody wojewody. Udzielenie takiej formy wsparcia będzie możliwe, jeśli przedsiębiorca złoży do starosty bądź prezydenta odpowiedni wniosek.

Również w tym obszarze ważne jest podjęcie uchwały przez organ samorządowy, w której zapadnie decyzja o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała taka może obejmować podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo dopłata do pensji? Nie dla wszystkich

Do czasu określenia przez organ samorządowy zasad udzielania wspomnianych ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. Do czasu podjęcia uchwały wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ważny komunikat UOKiK

Trzeba też wyjaśnić – co również potwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w wydanym komunikacie – w przypadku opisanych instrumentów (w zakresie podatku od nieruchomości oraz ulg w spłacie należności cywilnoprawnych) zostały one zakwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Nie jest to tym samym pomoc de minimis. Aczkolwiek stosownie do Tymczasowych ram, pomoc taka może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013. Oznacza to, że limit pomocy wynikającej z Tymczasowych ram jest całkowicie osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Specustawa umożliwiła jednostkom samorządu terytorialnego przyznanie ulg podatkowych przedsiębiorcom w związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem. Jednak, aby z preferencji skorzystać gminy muszą podjąć odpowiednie uchwały w tym zakresie.

Ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadziła regulacje obejmujące m.in. podatek od nieruchomości. Dzięki zapisom ustawy przedsiębiorcy mogą liczyć na pewne preferencje w tym zakresie. Jakie dokładnie?

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły