W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, ogranicza się wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy, do kwot nieprzekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak zakładają przepisy tarczy antykryzysowej 4.0.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Poszerzenie dopłat do wynagrodzeń

Inne umowy też

Przepisy tarczy 4.0 precyzują, że ograniczenie to dotyczy także umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, jak również odpłatnego pełnienia funkcji.

CZYTAJ TAKŻE: Mikropożyczka – umorzenie bez wniosku już pewne

To zaś oznacza, że dających zlecenie i zamawiających obowiązują te same warunki, które musi spełnić pracodawca, by móc skorzystać z ograniczenia wysokości odprawy, odszkodowania i innych należności. Tym samym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii u dającego zlecenie albo zamawiającego musi wystąpić spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.