Wydatki na wynajem aut dla szpitali można ująć w kosztach

Spółka, która w ramach pomocy w walce z COVID-19, ponosi wydatki na wynajem samochodów dla szpitali, może kwoty na ten cel ująć w kosztach uzyskania przychodów. Musi tylko pamiętać o obowiązujących limitach.

Publikacja: 07.12.2020 08:19

Wydatki na wynajem aut dla szpitali można ująć w kosztach

Foto: W dobie pandemii każda pomoc dla szpitali jest na wagę złota. Źródło: Adobe Stock

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele firm zdecydowało się na pomoc np. placówkom medycznym czy szkolnym. To ważne dla szpitali. W ramach pomocy przedsiębiorcy przekazują darowizny finansowe bądź rzeczowe. Czasem jest to także inna forma wsparcia.

Tak było w przypadku przedsiębiorcy z branży paliwowej. Będąc spółką społecznie odpowiedzialną (konsekwentnie realizuje strategię CSR,z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), zaangażował się on w walkę z epidemią SARS-CoV-2. Po ogłoszeniu stanu epidemii zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu 6 wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia szpitali i zakładów opieki zdrowotnej w ten sposób, że spółka zawarła dodatkowe pisemne umowy wynajmu 7 samochodów, na podstawie których bezpośrednio ponosi koszty tego wynajmu (opłaty za comiesięczny wynajem oraz opłaty ubezpieczenia pojazdów), przez cały czas trwania umów. Auta te zostały przekazane placówkom medycznym na podstawie umów użyczenia. Placówki będą użytkować te pojazdy wyłącznie w celu prowadzenia działań zmierzających do zapobiegania oraz zwalczania skutków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Po zakończeniu okresu użyczenia pojazdy nie będą wykorzystywane na potrzeby spółki, zostaną zwrócone do wynajmującego. Są to pojazdy osobowe.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Firma poinformowała opinię publiczną, m.in. publikując artykuły w prasie, o swoim zaangażowaniu w pomoc w walce z pandemią. Powstała jednak wątpliwość, czy ponoszone na wynajem aut kwoty będą mogły być ujęte w kosztach podatkowych spółki? Odpowiedź jest pozytywna i potwierdza ją w jednej z najnowszych interpretacji podatkowych skarbówka (nr 0111-KDIB1-1.4010.186.2020.1.BK).

Zasady klasyfikacji wydatków do kosztów

Zgodnie z przepisami podatkowymi, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
CZYTAJ TEŻ: Odkażanie samochodów służbowych – czy jest obowiązkowe?

W konsekwencji kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, poza wydatkami wskazanymi w ustawie, które kosztem być nie mogą (art. 16 ustawy o CIT).

Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

Trzeba pamiętać o limitach

Odnosząc reguły ujmowania wydatków na pojazdy w kosztach firmy trzeba pamiętać, że możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 49 i 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy wartość samochodów przekroczy 150 tys. zł.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpowiednio:

  • składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia,
  • dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Jeśli zatem wartość użyczanych szpitalom aut jest wyższa niż 150 tys. zł przedsiębiorca przy rozliczaniu wydatków na ten cel w kosztach musi pamiętać o tym ograniczeniu.

CSR ma wpływ na działalność spółki

Analizując opisany przypadek musimy jeszcze wspomnieć o społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie.

CZYTAJ TEŻ: Darowizny laptopów i tabletów nadal z 0 proc. VAT

Jak podkreślił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji, CSR w przypadku analizowanej sprawy ma na celu budowanie pozytywnego obioru przedsiębiorcy w społeczeństwie. Zaufanie konsumentów, obywateli ma w przyszłości przełożyć się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Realizacja celów CSR nie następuje zatem przez sam wydatek, ale przez zbudowanie wizerunku przedsiębiorcy w środowisku, który przełoży się na skutki finansowe. Nie można w tym zakresie przyjąć, że każdy wydatek polegający na wsparciu służb i szpitali jest realizacją CSR. Świadome inwestowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga informowania o tych działaniach. Takie działania powinny wynikać z wcześniejszej strategii i planu działania, co miało miejsce w opisanej sprawie.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Wobec tego konsekwentne budowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, może wywrzeć faktyczny wpływ na sukces działalności gospodarczej spółki, co w konsekwencji będzie miało wpływ na osiągane przez firmę przychody. Działania spółki w podjętym zakresie niewątpliwie wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. W dobie pandemii świadczą one o dbałości o wspólny interes, którym jest zachowanie zdrowia i życia jak największej liczby mieszkańców rejonu obsługiwanego przez szpitale i zakłady opieki zdrowotnej, którym udostępniane są samochody. Wsparcie służb i szpitali w walce w zapobieganiu oraz zwalczaniem SARS-CoV-2 sprawia, że w ten sposób wyróżnia się na tle konkurencji, a to z kolei może mieć wymierne przełożenie na zwiększenie przychodów spółki.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Zatem podejmowane przez przedsiębiorcę zadania stanowią realizację CSR. Tym samym, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty poniesione na świadczenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz społeczności lokalnej oraz interesariuszy, tj. wydatki z tytułu wynajmu i ubezpieczenia pojazdów w związku z ich udostępnieniem szpitalom w celu wsparcia służb oraz instytucji w zapobieganiu oraz zwalczaniu skutków zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia