Leasing – resort finansów ujednolica interpretację rozliczeń

W najnowszej interpretacji ogólnej minister finansów tłumaczy konsekwencje wprowadzanych zmian w umowie leasingowej oraz sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie jej trwania. To dla przedsiębiorców ważne wytyczne.

Publikacja: 01.03.2021 15:09

Leasing – resort finansów ujednolica interpretację rozliczeń

Foto: Resort finansów wydał interpretację dotyczącą leasingu. Źródło: Adobe Stock

Czas pandemii i kłopoty przedsiębiorców w związku z wprowadzanymi ograniczeniami powodują, że wielokrotnie stają oni przed trudnymi decyzjami, które mogą pozwolić im przetrwać. Jedną z opcji są zmiany w posiadanych umowach leasingu, np. w harmonogramie spłat bądź sprzedaż przedmiotów leasingowanych. Minister finansów postanowił w interpretacji ogólnej uporządkować kwestie związane z rozliczeniem podatkowym takich decyzji.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Leasing – umowę można zmienić

Jedną z możliwości, jakie mają leasingobiorcy są zmiany w podpisanych umowach. Jeśli na taki ruch przedsiębiorcy się zdecydują muszą przede wszystkim sprawdzić czy modyfikacje nie wpłyną na klasyfikację posiadanych kontraktów – czy nadal spełnione są warunki traktowania umowy jako leasingu finansowego bądź operacyjnego. Od tego bowiem zależy sposób rozliczenia z fiskusem.

Modyfikacje umowy leasingu mogą dotyczyć m.in. zmiany harmonogramu płatności poprzez:

  • obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy,
  • zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),
  • zawieszenie przez określony okres płatności rat,
  • obniżenie przez określony okres płatności rat,
  • wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych).

Jeżeli wprowadzone zmiany (w tym dotyczące harmonogramu płatności) nie powodują naruszenia warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy, nie wpływają również na późniejsze stosowanie zasad podatkowych do rozliczania tych umów. Ważne jest jednak to – na co również zwraca uwaga minister finansów – niedopuszczalna jest taka zmiana warunków umowy, która prowadziłaby do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi (zmiana kwalifikacji umowy) – obligatoryjnie musi bowiem zachodzić ciągłość strony dokonującej amortyzacji podatkowej środka trwałego, stanowiącego przedmiot leasingu.

CZYTAJ TEŻ: Resort finansów chce dalszego upraszczania VAT

W ministerialnej interpretacji znajdziemy także opis sytuacji, gdy dochodzi do modyfikacji treści umowy leasingu (w tym poprzez zmianę harmonogramu), połączonej ze zmianą stron umowy w drodze cesji lub wstąpienia w stosunek leasingu (finansujący albo korzystający).

Leasing – zbycie środka trwałego

W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, że modyfikacje w umowie leasingu nie zmienią sytuacji przedsiębiorcy, w związku z tym podejmuje on decyzję o sprzedaży leasingowanego przedmiotu w trakcie trwania umowy. Takie zachowanie, również będzie mieć swoje skutki fiskalne. Z interpretacji ogólnej MF wynika, że przeniesienie własności rzeczy (przedmiotu leasingu) w czasie trwania umowy leasingu powoduje zmianę podmiotu będącego stroną takiej umowy. Nabywca rzeczy wstępuje w stosunek leasingu w miejsce finansującego (w sytuację prawną zbywcy wynikającą z umowy leasingu). Skutek ten następuje z mocy samego prawa i w istocie oznacza, że nabywca staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków finansującego wynikających z tego stosunku prawnego. Kluczowe do rozstrzygnięcia w takiej sytuacji jest prawidłowe ustalenie kwoty przychodu w związku ze zmianą finansującego (przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego), tj. czy będzie nią przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w wysokości równej wartości niespłaconego przez korzystającego kapitału (ekspozycji). Według ministra finansów przychodem finansującego jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 lutego 2021 r. (nr DD6.8202.4.2020).

Czas pandemii i kłopoty przedsiębiorców w związku z wprowadzanymi ograniczeniami powodują, że wielokrotnie stają oni przed trudnymi decyzjami, które mogą pozwolić im przetrwać. Jedną z opcji są zmiany w posiadanych umowach leasingu, np. w harmonogramie spłat bądź sprzedaż przedmiotów leasingowanych. Minister finansów postanowił w interpretacji ogólnej uporządkować kwestie związane z rozliczeniem podatkowym takich decyzji.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT
Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia