Indywidualna interpretacja podatkowa – jak ją uzyskać?

Przepisy podatkowe nie zawsze są jasne i zrozumiałe dla podatnika. Dodatkowo różne sytuacje w życiu gospodarczym mogą powodować wątpliwości i niepewność w zakresie  stosowania przepisów prawnych. Podatnik, który zagubił się w gąszczu przepisów lub ma wątpliwości, w jaki sposób interpretować przepisy podatkowe, może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Publikacja: 12.07.2021 14:05

Indywidualna interpretacja podatkowa – jak ją uzyskać?

Foto: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Źródło: Adobe Stock

Nie tylko przedsiębiorcy mogą wnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej od Krajowej Informacji Skarbowej. Może to zrobić każdy podatnik, osoba fizyczna, osoba prawna, płatnik, osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zarówno zdarzeń, które już się wydarzyły, jak i tych, które mogą się wydarzyć. Zasady wydawania interpretacji i jej stosowania określono w Ordynacji Podatkowej. W art. 14a § 1 tej ustawy, określono, że minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe.

Podział interpretacji podatkowych

Interpretacje podatkowe dzieli się na:

  • ogólne;
  • indywidualne.

Interpretację ogólne wydawane są przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wydawane są one na wniosek lub z urzędu. Ich wydanie związane jest z wyjaśnieniem przepisów prawa podatkowego oraz zasad  stosowania tych przepisów. Interpretacja ogólna nie odnosi się do żadnego konkretnego stanu faktycznego. Ma charakter abstrakcyjny i ogólny. Interpretację indywidualną wydaje na wniosek zainteresowanego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Indywidualna interpretacja podatkowa – kiedy można złożyć wniosek?

Podatnik, składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może opisać zdarzenie przyszłe, które jeszcze nie miało miejsca lub opisać zaistniały stan faktyczny. We wniosku należy bardzo dokładnie opisać zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie. Ten element jest szczególnie ważny ponieważ dokładne opisanie problemu, który ma miejsce lub może wystąpić, jest istotne z punktu widzenia skutków prawnych. Podatnik powinien również zadać konkretne pytania, na których odpowiedź chce uzyskać. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonym wniosku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, może żądać uzupełnienia braków.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u

Dodatkowo, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w dniu złożenia wniosku, nie są przedmiotem toczącej się kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Indywidualna interpretacja podatkowa – ile się czeka na jej wydanie?

Czas oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące (wydanie jej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż). Jeśli ten termin minie a podatnik nie otrzyma odpowiedzi, jego stanowisko uznawane jest za prawidłowe. Organ może odstąpić od wydania uzasadnienia prawnego w sytuacji gdy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W sytuacji gdy przedstawione stanowisko wnioskodawcy jest błędne interpretacja indywidualna zawiera opis prawidłowego działania wraz z uzasadnieniem prawnym.

CZYTAJ TEŻ: Polski Ład: inwestycje firm będą wspierane

Interpretacja indywidualna podatkowa jest niezwłocznie przekazywana organom podatkowym właściwym ze względu na zakres sprawy. Jest ona również, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne osoby lub podmioty wymienione w interpretacji, niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak złożyć wniosek i ile to kosztuje?

Wniosek (ORD-IN) o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć na trzy sposoby:

  1. listownie – wniosek należy wypełnić ręcznie i podpisać go własnoręcznie;
  2. przez EPUAP – żeby złożyć wniosek w ten sposób podatnik potrzebuje profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
  3. w Krajowej Informacji Skarbowej – wniosek należy wypełnić ręcznie i podpisać go własnoręcznie.

Jeśli opis nie mieści się w przeznaczonym do tego miejscu należy dokończyć go w załączniku do wniosku.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Do wniosku składanego bezpośrednio w Krajowej Informacji Skarbowej należy dołączyć kopie dokonanej opłaty. W przypadku wysyłki wniosku listem, podatnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć potwierdzenie dokonania opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej. Jeżeli we złożonym wniosku podatnik opisze więcej niż jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, opłatę dokonuje się za każdy z nich. W przypadku gdy podatnik nie uzupełni braków we wniosku lub nie wniesie opłaty, pozostaje on bez rozpatrzenia.

Po co składać wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej?

Indywidualna interpretacja podatkowa powinna spełniać dwie funkcje:

  1. informacyjną,
  2. gwarancyjną.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej, umożliwia podatnikowi właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodnie z interpretacją stosowną przez organy podatkowe w sprawach, w których miał wątpliwości. Posiadanie własnej, indywidualnej interpretacji podatkowej jest dla podatnika dużą ochroną.

CZYTAJ TEŻ: Obowiązują nowe przepisy VAT w ramach pakietu e-commerce

Jeżeli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji indywidualnej, o której wydanie podatnik wystąpił i ją otrzymał i się do niej stosuje, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji. W sytuacji gdy otrzyma się interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe a w czasie kontroli podatkowej urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą podatnik stosuje wtedy: gdy podczas kontroli zostanie stwierdzona konieczność zapłaty różnicy podatku, nie zapłaci ani jej, ani odsetek za zwłokę. Nie zostanie również wszczęte przeciwko niemu postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

CZYTAJ TEŻ: Polski Ład – ile stracą przedsiębiorcy? Policzyliśmy

Jeśli podatnik uzyska interpretację po zdarzeniu, które miało miejsce a w czasie kontroli okaże się że, konieczna jest zapłata różnicy podatku to podatnik będzie musiał zapłacić tę różnicę, jednak nie zapłaci odsetek za zwłokę. Nie zostanie również wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nie poniesie on żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono zmianę interpretacji indywidualnej.

Nie tylko przedsiębiorcy mogą wnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej od Krajowej Informacji Skarbowej. Może to zrobić każdy podatnik, osoba fizyczna, osoba prawna, płatnik, osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zarówno zdarzeń, które już się wydarzyły, jak i tych, które mogą się wydarzyć. Zasady wydawania interpretacji i jej stosowania określono w Ordynacji Podatkowej. W art. 14a § 1 tej ustawy, określono, że minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Koniec odrębnej procedury w sprawach gospodarczych? Nie spełniła zakładanego celu
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm