Estoński CIT przez Polski Ład wkrótce dla większej liczby firm

Warunki, które trzeba spełnić, aby rozliczać się na zasadach estońskiego CIT zostaną w części zlikwidowane, a w części zmodyfikowane. Wszystko po to, aby poszerzyć krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Publikacja: 19.07.2021 08:54

Estoński CIT przez Polski Ład wkrótce dla większej liczby firm

Foto: Estoński CIT ma być uproszczony wskutek wprowadzenia Polskiego Ładu. Źródło: Adobe Stock

To zmiany zawarte w programie Polski Ład. Prace nad nim już się rozpoczęły. Nowe reguły w zakresie estońskiego CIT miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Resort finansów jest zdania, że ten ryczałtowy sposób rozliczeń pozwoli ulżyć przedsiębiorcom, którzy mierzą się ze skutkami pandemii.

Estoński CIT – warunków jest 5, będą 2

Obecnie firmy, które chcą przejść na rozliczenie ze skarbówką na zasadach estońskiego CIT – a przypomnijmy, że rozwiązanie to obowiązuje od początku 2021 r. – muszą spełnić pięć warunków, określonych w ustawie. Przewiduje je art. 28j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika z niego, że z estońskiego CIT skorzysta podatnik, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 mln zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego VAT;

2) mniej niż 50 proc. przychodów pochodzi z: z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z transakcji z podmiotami powiązanymi gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3) podatnik:

a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82 proc. dni przypadających w roku podatkowym, lub

b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;

4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5) nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

CZYTAJ TEŻ: Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Warunki te są, jak widać dość restrykcyjne, co powoduje, że dziś prawo do estońskiego CIT ma wąska grupa firm. Dlatego też Ministerstwo Finansów (MF) proponuje likwidację trzech z wymienionych warunków.

Z przepisów ma zniknąć pierwszy z warunków, a więc limit przychodów. Dziś większe firmy przez ten limit nie mają prawa do ryczałtu CIT. Kolejna zmiana ma objąć dzisiejszy warunek czwarty. Ministerstwo chce poszerzyć katalog spółek uprawnionych do estońskiego CIT i uprawnienie takie mają zyskać także spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. I ostatnia zmiana to likwidacja minimalnego wolumenu inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u

Oznacza to, że od przyszłego roku wystarczy, że firma będzie mieć prostą strukturę właścicielską, prowadzić biznes w Polsce (większość przychodów uzyskana na terytorium RP) i zatrudniać minimalną liczbę pracowników, aby mogła wybrać opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT.

Estoński CIT – wysokość podatku też do zmiany

Modyfikacje mają też zajść w obszarze stawek estońskiego CIT. Obecnie efektywne opodatkowanie wynosi 25 proc. dla małych i 30 proc. dla większych podatników CIT. Stawki te można obniżyć o 5 p.p., kolejno do 25 proc. i 20 proc. jeśli przedsiębiorca zwiększy inwestycje co najmniej 50 proc. w okresie dwuletnim lub 110 proc. w okresie czteroletnim.

CZYTAJ TEŻ: Obowiązują nowe przepisy VAT w ramach pakietu e-commerce

Od 2022 roku reguła ta nie będzie już obejmować małych biznesów. U nich efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20 proc., bez względu na wielkość inwestycji.

Estoński CIT dla dużych podatników

Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich. Jednak od przyszłego roku dla większych firm obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25proc. dotyczyć ma nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak obecnie, ale także czasu pozostawania w estońskim CIT. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli przez dłuższy czas rozliczać się z fiskusem na zasadach estońskiego CIT.

To zmiany zawarte w programie Polski Ład. Prace nad nim już się rozpoczęły. Nowe reguły w zakresie estońskiego CIT miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Resort finansów jest zdania, że ten ryczałtowy sposób rozliczeń pozwoli ulżyć przedsiębiorcom, którzy mierzą się ze skutkami pandemii.

Estoński CIT – warunków jest 5, będą 2

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia