Nowe prawo własności przemysłowej – rządowe zapowiedzi

Publikacja: 11.08.2021 11:40

Nowe prawo własności przemysłowej – rządowe zapowiedzi

Foto: Rząd bierze się za nowe prawo własności przemysłowej. Źródło: Adobe Stock

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych zaplanowanych na IV kwartał br. pojawiła się informacja o zamiarze uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej i zastąpienia ją nową.

Jako przyczynę wprowadzenia zmian podano:

  • nieczytelność ustawy dla użytków systemu ochrony własności przemysłowej w wyniku jej ponad 20-krotnych nowelizacji, co w konsekwencji rodzi wątpliwości interpretacyjne i niepewność prawa;
  • nadmierny formalizm w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony na przedmioty własności przemysłowej.

Można się zgodzić, że obecny system administracyjnej procedury udzielania ochrony na wytwory własności intelektualnej jest bardzo sformalizowany. Obowiązująca procedura administracyjna udzielania ochrony jest długa, wymaga wielu dokumentów, a wyznaczone okresy na wniesienie sprzeciwu wywołują niezrozumienie wśród żądających ochrony, dlaczego procedura trwa tak długo. Ponadto, po uzyskaniu warunkowej decyzji pozytywnej, niejednokrotnie nie uzyskują ochrony, wskutek nie złożenia opłaty za okres ochronny – żyjąc w przeświadczeniu, że ich prawo jest chronione, bo przecież uzyskali pozytywną decyzję.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Wielu przedsiębiorców zgłasza również, że bardzo często z uwagi na zbyt wysokie opłaty, nie chronią swoich wytworów, bądź chronili jedynie ich niewielką część.

Prawo własności przemysłowej – podstawowe założenia zmian

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych projektowane „rozwiązanie stanowi rozwiązanie horyzontalne zwiększające innowacyjność gospodarki, wpisujące się w ustalone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju cele, pośród których jest m. in. zapewnienie optymalnego wykorzystania kapitału intelektualnego znajdującego się w posiadaniu Polaków w kraju i za granicą. Ujednolicenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej doprowadzi również do wzmocnienia otoczenia prawo-instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw i ustanowi wydajny i skuteczny system ochrony praw własności przemysłowej”.

Szczegółowe rozwiązania

Wśród proponowanych rozwiązań przewidziano m.in.:

  • w odniesieniu do wynalazków – wprowadzenie instytucji wstępnego zgłoszenia wynalazku oraz skonsolidowanie przepisów krajowych i unijnych (patent europejski) w jednym akcie prawnym;
  • w zakresie wzorów użytkowych – usprawnienie postępowania poprzez zastąpienie obecnego systemu badawczego system rejestrowym, przy maksymalnym zapewnieniu pewności obrotu. Projektodawcy oceniają,, że pozwoli to na szybsze rozpatrywanie zgłoszeń i skrócenie tego czasu ze średnio 24 miesięcy do ok. 12 miesięcy;
  • co do wzorów przemysłowych – dokonanie ujednolicenia definicji oraz warunków rejestracji z dyrektywą 98/17/WE PE i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów;
  • w odniesieniu do znaków towarowych – zastąpienie instytucji sprzeciwu instytucją opozycji oraz skrócenie okresu na jej wniesienie do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu, rezygnację z obligatoryjnego dwumiesięcznego okresu ugodowego dla stron, a także zniesienie instytucji wspólnego prawa ochronnego;
  • w odniesieniu do oznaczeń geograficznych „nierolnych” – wprowadzenie szczególnej nowej procedury rejestracji, która ma skuteczniej chronić krajowe wyroby rzemieślnicze.

Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa

Jedną z najistotniejszych zmian pozostaje nowa instytucja tzw. depozytu, chroniąca przed bezprawnym pozyskiwaniem informacji, będących wytworami własności intelektualnej. Instytucja ta ma powstać na bazie rozwiązań przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Jak wskazano w opracowaniu „depozyt, zawierający informacje techniczne i technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, może ułatwić przeprowadzenie dowodu na okoliczności pierwszeństwa istnienia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i na okoliczność przedmiotu tej informacji, bez ich bezprawnego ujawnienia”.

Prawo własności przemysłowej – będzie taniej?

Ponadto, projekt ma przewidywać rezygnację z wielości pobieranych opłat na rzecz ich konsolidacji oraz z obowiązującego dotychczas sposobu wydawania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę. Przewidziano również nowe rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich może zostać obniżona o 30 proc.

CZYTAJ TEŻ: Inteligentny kosz na śmieci trafi na polski rynek

Pozostaje oczekiwać na ostateczny kształt projektu ustawy.

Autorem tekstu jest Klaudia Raczek, prawnik, Katowice Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych zaplanowanych na IV kwartał br. pojawiła się informacja o zamiarze uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej i zastąpienia ją nową.

Jako przyczynę wprowadzenia zmian podano:

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły