Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości w podatkach jest dokumentem wystawianym przez urząd skarbowy. Potwierdza, że przedsiębiorca nie posiada zaległości w ich opłacaniu. Z kolei zaświadczenie o opłacaniu składek wystawiane jest przez ZUS i również informuje o bieżącej sytuacji wnioskodawcy.

Publikacja: 20.08.2021 06:31

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS pobiera się odpowiednio w urzędzie skarbowy

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS pobiera się odpowiednio w urzędzie skarbowym i ZUS.

Foto: Źródło: Adobe Stock

Zaświadczenie o niezaleganiu może zawierać zarówno potwierdzenie lub zaprzeczenie posiadania zaległości w opłaceniu podatków lub składek.

Zaświadczenie o niezaleganiu – po co?

Zaświadczenie o niezaleganiu, zarówno w podatkach, jak i składkach, może być przydatne w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o otrzymanie kredytu z banku, startuje w przetargu lub chce podpisać umowę leasingu. Mogą też o nie prosić kontrahenci, z którymi przedsiębiorca zawiera umowy.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości dotyczące następujących podatków:

 • podatku dochodowego – PIT i CIT;
 • podatku od towarów i usług – VAT;

Zaświadczenie potwierdza aktualną sytuację podatkową przedsiębiorcy i wydawane jest na jego wniosek. Podatnik podaje w nim swoje dane, informację w jakim celu potrzebuje zaświadczenia oraz jakie informacje mają zostać w nim potwierdzone.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenia stanu zaległości składa się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł. Wpłaty nie dokonuje się jednak do urzędu skarbowego, a na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej (zanieść do urzędu lub wysłać pocztą), jak i elektronicznie.

W sytuacji, gdy wniosek będzie zawierał błędy, urząd wezwie przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Podatnik może odebrać zaświadczenie na trzy sposoby:

 1. można je odebrać osobiście w urzędzie,
 2. w formie dokumentu elektronicznego lub
 3. za pośrednictwem poczty.
CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna – najbardziej stracą firmy na liniowym PIT

Zaświadczenie potwierdza sytuację podatnika w dniu jego wydania. I traci ważność w momencie, gdy sytuacja podatkowa podatnika się zmienia. Zaświadczenie zostaje wydane w ciągu 7 dni. Najczęściej w przetargach wymagane jest posiadanie zaświadczenia, które wydano nie później niż 3 miesiące przed składaniem ofert.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS

Procedura uzyskiwania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS jest podobna do ubiegania się o zaświadczenie z urzędu skarbowego. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć na trzy sposoby:

 1. przez internet – podatnik zostanie powiadomiony o wystawieniu zaświadczenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub e- mail;
 2. osobiście – jeśli podatnik nie odbierze go osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, zaświadczenie zostanie wpięte do akt.
 3. pocztą – wysłać listem poleconym lub zwykłym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Zaświadczenie wydawane jest bezzwłocznie. Jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł wydać podatnikowi zaświadczenia to wyda decyzję odmowną. Od tej decyzji można odwołać się do sądu. We wniosku (ZUS – EWN) podatnik musi podać swoje dane oraz powód wydania zaświadczenia. W odróżnieniu od wniosku do urzędu skarbowego wniosek do ZUS wymaga podania mniejszej ilości informacji oraz wydawany jest za darmo. Nie trzeba opłacać opłaty skarbowej. Zaświadczenie określi czy nie ma zaległości w opłaceniu składek na: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co w przypadku zaległości?

Gdy podatnik posiada zaległości w opłacaniu podatków taka informacja znajdzie się w dokumencie wystawianym przez urząd skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

CZYTAJ TEŻ: Polski Ład – ład podatkowy będzie kosztowny dla biznesu

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach innego przedsiębiorcy

Można też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach innego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy chcemy poznać jego sytuację podatkową. Jednak, aby uzyskać takie zaświadczenie potrzebna jest zgoda tego przedsiębiorcy. Zgoda musi mieć formę pisemną lub dokumentu elektronicznego (z podpisem).

Urząd wyda zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na wniosek:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (banki);
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości;
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Inne opłaty i podatki?

Przedsiębiorca może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu również w podatkach i opłatach płaconych w innych urzędach niż urząd skarbowy. Żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości w:

 • podatku od nieruchomości lub środków transportu – wniosek składa się do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie;
 • opłaty za korzystanie ze środowiska – wniosek składa się do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby.

Zaświadczenie o niezaleganiu może zawierać zarówno potwierdzenie lub zaprzeczenie posiadania zaległości w opłaceniu podatków lub składek.

Zaświadczenie o niezaleganiu – po co?

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia