Tak wynika z decyzji oddziału ZUS w Gdańsku DI/100000/43/141/2023.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która zatrudniła pracownika, obywatela Włoch. Został on przeniesiony z oddziału firmy w Austrii do filii w naszym kraju. Polska spółka pokryła nowemu pracownikowi koszty biletów lotniczych, transportu prywatnych artykułów gospodarstwa domowego oraz zapłaciła też za hotel za cały miesiąc. Firma miała jednak wątpliwości, czy poniesione przez nią koszty relokacji są oskładkowane.

ZUS przyznał, że co prawda niektóre przychody mogą być wyłączone z podstawy wymiaru na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. DzU 2022, poz. 449). Jak zaznaczono wymienione zostały w nim enumeratywnie takie przypadki. Nie ma jednak wśród z nich przepisów na podstawie których można byłoby zwolnić ze składek koszty relokacji pracownika.

Czytaj więcej

Wydatki na relokację pracownika oskładkowane