Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Karina Knorps-Tuszyńska, inaczej niż w przypadku użytkowników budynków mieszkalnych – użytkowanie wieczyste przez przedsiębiorców nie zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. Przedsiębiorcy będą musieli wyrazić chęć zakupu takiej nieruchomości. Na podjęcie decyzji o zażądaniu sprzedaży mają tylko rok, czyli do dnia 31 sierpnia 2024 r. - Po tym terminie właściciel gruntu będzie mógł według uznania odmówić sprzedaży nieruchomości – wskazuje Anna Palczewska, manager, adwokat z kancelarii Ernst & Young Law Zakrzewska i Wspólnicy sp.k.

Wniosek trzeba złożyć do właściciela nieruchomości, czyli w przypadku gruntu należącego do samorządu – do wójta, burmistrza lub prezydenta, a w przypadku gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa – do starosty. Przepisy nie określają wzoru wniosku. Zwyczajowo należy określić, kto kieruje żądanie sprzedaży, do kogo, odnośnie jakiej nieruchomości (adres lub numer działki) wraz z podaniem numeru księgi wieczystej, na podstawie jakiej umowy przekazano w użytkowanie, należy się podpisać oraz podać datę złożenia wniosku.

Jak pisze Karina Knorps-Tuszyńska, pismo z żądaniem dobrze jest wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub złożyć bezpośrednio w kancelarii właściwego urzędu z potwierdzeniem złożenia pieczęcią urzędu na dodatkowym egzemplarzu pisma. Gdy grunt jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, organ będzie mógł zażądać informacji i dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

Co ważne, w przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego odpowiednie rady gmin lub sejmików mają czas do końca 2023 r. na określenie w uchwale warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Jeśli rada nie podejmie uchwały, cena gruntu będzie ustalana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Nie wszystkim firmom opłaci się wykupić grunt. Część zapłaci cenę rynkową