Koronawirus. Co specustawa oferuje przedsiębiorcom

Specustawa ma pomóc firmom przetrwać pandemię koronawirusa i utrzymać miejsca pracy. Propozycje mają przede wszystkim wspierać utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Publikacja: 23.03.2020 15:14

Specustawa ma umożliwić firmom przetrwanie w związku z pandemią koronawirusa

Specustawa ma umożliwić firmom przetrwanie w związku z pandemią koronawirusa

Foto: AdobeStock

Projekt specustawy to obszerny dokument, liczący 109 stron. Przewiduje zmiany w wielu gałęziach prawa. Wzięliśmy pod lupę aspekty podatkowe, ważne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w PIT i CIT

Stan epidemiologiczny niestety niekorzystnie wpłynie na przychody firm. Wiele z nich odnotuje straty. Dlatego też projekt specustawy przewiduje propozycję innego ich rozliczania.

A mianowicie przedsiębiorcy, którzy poniosą stratę w związku z koronawirusem, będą mogli obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku o wysokość tej straty. Nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus wpłynie na badanie sprawozdań finansowych za 2019 r.

Co trzeba zrobić? Należy złożyć korektę zeznania za ten rok. Jednak uwaga: to rozwiązanie nie jest dla każdego.

Kto może odliczyć straty

Z tego sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od tych uzyskanych w 2019 r. Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

Dodatkowo zwolnione z podatku dochodowego w 2020 roku zostaną przychody z tytułu:
– wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy.
– dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Możliwe będzie też odliczenie darowizn przez podatników PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Wsparcie rządu będzie zależeć od wielkości firmy i branży

Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Darowizna będzie odliczana w pełnej wysokości. Darowizny pieniężne dokumentowane będą dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego. Z kolei darowizny rzeczowe – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

Jak zrobić odliczenie

Co do zasady, odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowić będą podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

Odliczeniu nie będą podlegały darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone na podstawie innych przepisów o podatku dochodowym, np. przepisów ustawy o ryczałcie. W zeznaniu podatkowym darczyńca będzie wskazywał kwotę dokonanej darowizny, kwotę, dane obdarowanego.

Przesuną się terminy płacenia podatków

Przesunięte zostaną też terminy zaliczek na PIT. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Specustawa przewiduje również przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.

""

Specustawa ma dać możliwość odliczania strat za 2020 rok, AdobeStock

firma.rp.pl

Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów. Lub też rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej.

Co ze złymi długami

Co ważne, zaproponowano także zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy ci uwzględnią w zeznaniu na podstawie art. 26i ustawy o PIT.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Ułatwienia dla firm realizujących „miękkie” projekty

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie 2019 roku, w celu ustalenia poziomu spadku przychodów w 2020 roku, obliczą średnie przychody przypadające na miesiące albo kwartały 2019 roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 roku i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 roku, albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 roku zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID–19.

Zmiany w rozliczaniu PIT

Ostatnia z propozycji, obejmująca regulacje PIT, dotyczy umożliwienia podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej.

Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus to kolejna szansa dla branży fintech

Analogiczne zmiany zajdą w regulacjach CIT odnośnie rozliczania strat, wprowadzenia zwolnień z podatku, odliczania darowizn, odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków, zwolnienia obowiązku stosowania przepisów o tzw. złych długach, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego, a także zapłaty zaliczek w formie uproszczonej.

Również ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie zmieniona na tych samych zasadach. I obejmie: odliczanie darowizn, korzystanie z regulacji o tzw. złych długach i wprowadzone zwolnienia z podatku.

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa