Pytanie:

Czy pracodawca podejrzewając oznaki choroby zakaźnej u pracownika może nie dopuścić go do pracy?

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

Odpowiedź:

Przepisy prawne nie są w tej mierze precyzyjne. I nie przewidują wprost takiego uprawnienia.

Jednak ponieważ pracodawca opowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonym przez siebie zakładzie pracy oraz zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, takie uprawnienie można wyprowadzić z przepisów ogólnych. Pracodawca ma obowiązek powiadomić o takim podejrzeniu Państwową Inspekcję Sanitarną.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Pracodawca nie ma też prawa dopuścić do pracy pracownika, który nie jest zdolny do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 k.p.). Podstawową przesłanką pozostawania do dyspozycji pracodawcy jest gotowość pracownika do wykonywania pracy.

Wynagrodzenie dla chorego tylko na zwolnieniu lub kwarantannie

Pracownik znajduje się w gotowości do wykonywania pracy, gdy stawia się do pracy z zamiarem wykonywania pracy w stanie (fizycznym i intelektualnym) umożliwiającym mu faktyczne wykonywanie pracy oraz w umówionym czasie i miejscu do dyspozycji pracodawcy. Do składników stanowiących istotną treść gotowości do pracy zalicza się ponadto spełnienie przez pracownika czynności przygotowawczych do wykonywania pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Postojowe razy trzy i szersze zwolnienia ze składek ZUS

Pracownik niezdolny do wykonywania pracy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Chyba że dostarczy pracodawcy zwolnienie lekarskie lub zostanie wydana decyzja inspektora sanitarnego o objęciu go kwarantanną.

Podstawa prawna: art. 128 k.p.

Autorzy pracują w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”.