Odwołanie? Nie w przypadku odmowy pomocy przez WUP

Podatnicy z branż, które szczególnie mocno odczuły epidemię koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia, mogą ubiegać się o pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Jednak gdy dyrektor WUP negatywnie rozpatrzy  wniosek o udzielenie tej pomocy to przedsiębiorca nie ma środków prawnych pozwalających na poddanie weryfikacji negatywnego stanowiska organu.

Publikacja: 11.06.2021 12:18

Odwołanie? Nie w przypadku odmowy pomocy przez WUP

Foto: Odmowa pomocy z WUP zamyka drogę do odwołania. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorca nie ma możliwości w żaden sposób odwołać się od tego negatywnego rozpatrzenia. Dzieje się tak dlatego, że dyrektorzy urzędów pracy decyzję odmowną przekazują w formie pisma, które nie spełnia wymogów decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na podstawie art. 15gga przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

I tak – „Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami (…) i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4.”.

Odmowa dyrektora WUP, bo błędny kod PKD

Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy (WUP) oraz starostwie (w imieniu których działają dyrektorzy powiatowych urzędów pracy) udzielają pomocy na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy. Jednak część przedsiębiorców, nie otrzymuje tej pomocy ponieważ w rejestrze REGON podany miała lub ma błędny kod PKD, który nie uprawnia do otrzymania wsparcia. Przedsiębiorcy ci prowadzą działalność gospodarczą, która umożliwia otrzymanie dofinansowania do ochrony miejsc pracy, jednak z jakiś powodów podany miała lub ma błędny kod PKD.

Odmowa przyznania pomocy a interwencja Rzecznika MŚP

Na prośbę przedsiębiorców, którzy nie otrzymali pomocy w sprawę zaangażował się Rzecznik MŚP. W piśmie skierowanym do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 31 marca 2021 r. apelował o podjęcie działań w celu ochrony praw przedsiębiorców. Argumentował on, że brak jednoznacznie określonych (ustawowych) regulacji, w zakresie formy odmowy udzielenia pomocy i odwołania się od decyzji negatywnej, wydanej przez dyrektora urzędu pracy, pozbawia przedsiębiorcę instrumentów obrony swoich praw.

CZYTAJ TEŻ: ZUS planuje zmienić termin opłacania składek za pracowników

„W swojej ocenie Rzecznik MŚP wskazał, że we wstępnej fazie rozpatrywania wniosku organ administracji publicznej rozstrzyga władczo o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy. Ta okoliczność przesądza, że mamy tutaj do czynienia z procedurą administracyjną, która w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku powinna zakończyć się w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie. (…) Odmowa przyznania wnioskowanej pomocy powinna następować w drodze decyzji, od której wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do wniesienia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach określonych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).”

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna – samozatrudnieni jednak z ryczałtową?

Jednocześnie Rzecznik MŚP zauważa kolejny problem, który mają przedsiębiorcy. Od wydanego rozpatrzenia dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie można się odwołać. Przyznanie środków nie ma formy decyzji administracyjnej, a wiec nie przysługuje przedsiębiorcom forma odwołania od decyzji.  Rzecznik argumentuje, że: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.” Odwołując się przy tym do art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi o prawie każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez zbędnej zwłoki przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Kolejnym argumentem Rzecznika MŚP jest, że „we wstępnej fazie rozpatrzenia wniosku organ administracji publicznej rozstrzyga władczo o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy. Ta okoliczność przesądza, że mamy tutaj do czynienia z procedurą administracyjną, która w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku powinna zacząć się w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.”

CZYTAJ TEŻ: Polski Ład – ile stracą przedsiębiorcy? Policzyliśmy

Wyrok NSA z 23 lutego 2005, sygn. Akt OSK 1185/04) określił, że „Zasada domniemania załatwienia spraw w formie decyzji administracyjnej była wielokrotnie przyjmowana w orzecznictwie sądowym, w którym podkreślano, że obywatel ma prawo do tego, by jego oparte na prawie materialnym roszczenia i wnioski były rozpatrywane w ramach przewidzianej procedury. Nie jest zgodne z zasadami konstytucyjnymi takie postępowanie organów wykonujących administrację publiczną, w którym wnioski obywateli załatwiane są poza procedurą.”

Tu odmowa, tam odwołanie

Sytuacja ta jest o tyle dziwna, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o pomoc w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS (art. 31 zq ust. 7 i ust. 8 ustawy o COVID), mają możliwość odwołania się od otrzymanej decyzji. Dlatego niezrozumiałe jest dlaczego nie wprowadzono analogicznych przepisów w zakresie pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie wynagrodzenia pracowników).

Przedsiębiorca nie ma możliwości w żaden sposób odwołać się od tego negatywnego rozpatrzenia. Dzieje się tak dlatego, że dyrektorzy urzędów pracy decyzję odmowną przekazują w formie pisma, które nie spełnia wymogów decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na podstawie art. 15gga przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Abonament dla firm z branży e-commerce. Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY