NCBR na rzecz innowatorów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, od ponad dekady wspiera działalność innowacyjną rodzimych przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Inicjuje bliższą współpracę nauki i biznesu. Wspiera je w tworzeniu nowatorskich rozwiązań mających potencjał komercjalizacji. Oferta NCBR dopasowana jest nie tylko do cyklu życia projektu, różnego poziomu gotowości technologicznej, ale również uwzględnia zróżnicowanie co do etapu rozwoju przedsiębiorstw i planowanych kierunków ich dalszych działań.

Publikacja: 23.07.2020 09:47

NCBR na rzecz innowatorów

Foto: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Źródło: Adobe Stock

By otrzymać środki z NCBR trzeba udowodnić, że dany projekt będzie innowacją przynajmniej w skali kraju, a komercjalizacja powstałej technologii, produktu bądź usługi będzie możliwa w określonym czasie. W ten sposób Centrum zapewnia rozwój technologiczny polskich przedsiębiorstw, również  ubezpieczając je od ryzyka utraty środków w razie niepowodzenia. Przez wsparcie projektów B+R, Centrum realizuje również zadania służące społecznemu, gospodarczemu oraz ekologicznemu rozwojowi Polski.

NCBR nie ogranicza oferowanego wsparcia do konkretnej dziedziny działalności. Składane do oceny ekspertów projekty mogą dotyczyć zarówno tematów z zakresu technologii kosmicznych, energetycznych, nauk medycznych, przemysłu 4.0, jak i innych sektorów gospodarki. Projekty powinny być spójne z kierunkami rozwoju technologii sprecyzowanymi w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach.

Skala działania NCBR jest znacząca. Z rocznym budżetem rzędu ponad 5 mld zł, jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodkiem wspierania prac badawczo-rozwojowych. Jego oferta jest dostosowana do możliwości wsparcia start-upów, mikro, małych, średnich oraz dużych firm i obejmuje wiele różnych instrumentów dofinansowania. W ciągu jedenastu lat działalności NCBR przyznało dofinansowanie ponad 12 tys. innowacyjnych projektów kwotą niemal 60 mld zł.

Kilkadziesiąt konkursów rocznie

Każdego roku NCBR ogłasza kilkadziesiąt konkursów (w samym 2019 roku NCBR przeprowadziło 59 konkursów na łączną kwotę alokacji 6,9 mld zł), zarówno w ramach programów krajowych, które finansuje ze środków publicznych, jak i dysponowanych Funduszy Europejskich (w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza, Edukacja Rozwój). Ich odbiorcami są, oprócz przedsiębiorstw i jednostek naukowych, również młodzi naukowcy i instytucje państwowe.

Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to również zaangażowanie w szereg programów i inicjatyw międzynarodowych. Centrum realizuje programy badawcze w ramach Funduszy Norweskich i EOG, współpracy bilateralnej (np. z Izraelem, Niemcami czy Chinami), przyczyniając się do wzmocnienia polskich jednostek badawczych w obszarze europejskiej i światowej przestrzeni badawczej, a także w ramach współpracy multilateralnej, realizując inicjatywy ukierunkowane na wspieranie szerokiej współpracy międzynarodowej oraz takie, które promują współpracę z konkretnymi krajami.

Od wsparcia startupów…

Prowadzony w ramach środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój program Bridge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe we wczesnej fazie rozwoju oraz zwiększa zaangażowanie inwestorów prywatnych w finansowanie B+R. NCBR czyni to poprzez wyłonione w dwóch konkursach ponad 60 wehikułów inwestycyjnych. To fundusze venture capital nazwane BRIdge Alfa (od słów Badania, Rozwój, Innowacje). Wyszukują one najlepsze pomysły naukowców i przedsiębiorców i wspierają je w fazie seed i pre-seed, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe. Zespoły projektowe czy młode spółki technologiczne mogą także samodzielnie zgłaszać się bezpośrednio do funduszy przedstawiając swój pomysł i plan działania.

Fundusze BRIdge Alfa selekcjonują pomysły pod kątem ich potencjału technologicznego i biznesowego, a co za tym idzie szansy na efektywną komercjalizację. Dzięki kapitałowemu i biznesowemu wsparciu mogą rozwijać technologie oraz własną działalność. Tak wyselekcjonowane projekty mają większe szanse na rozwój, a z czasem na wejście na rynek i zaoferowanie klientom nowatorskich produktów lub usług. Wsparcie kapitałowe NCBR sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając opinię inwestorów o opłacalności inwestycji.

NCBR stale uczy się słuchać biznesu i nauki tworząc nowe, rynkowe instrumenty. Między innymi dlatego powstał NCBR Investment Fund. To wewnętrznie zarządzana Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Założycielem i jedynym akcjonariuszem NIF jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NIF jest pasywnym funduszem ko-inwestycyjnym, który będzie realizował inwestycje wyłącznie wspólnie i przy co najmniej równym udziale jednego lub więcej Funduszy Partnerskich. Celem NIF jest m.in. stworzenie platformy inwestycyjnej ułatwiającej inwestycje w perspektywiczne projekty technologiczne, rozwój polskiego rynku VC oraz wzmocnienie ekosystemu innowacji w Polsce.

…przez MŚP i duże przedsiębiorstwa…

NCBR prowadzi szereg konkursów w formule grantowej. Największym i najchętniej wybieranym przez przedsiębiorców jest prowadzony w ramach Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój horyzontalny (projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje) program Szybka Ścieżka, w którym z roku na rok Centrum wprowadza kolejne udogodnienia i upraszcza język dokumentacji. W dopiero co zakończonym naborze, którego zdecydowana większość przypadła na czas epidemii, przedsiębiorstwa i konsorcja złożyły ok. 800 wniosków. Łącznie w samej Szybkiej Ścieżce na wsparcie ok. 1500 nowatorskich projektów NCBR przeznaczyło 9,3 mld zł.

Ostatni już w tej, kończącej się perspektywie unijnej, nabór do konkursu Szybka Ścieżka bez ograniczeń tematycznych rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 14 września. Na wsparcie prac B+R przedsiębiorstw i konsorcjów w konkursie NCBR przeznaczy 300 mln zł.

…do innowacyjnych formuł zamówień publicznych…

Identyfikując ważne i przyszłościowe obszary, NCBR prowadzi również programy i przedsięwzięcia w formule zamówień przedkomercyjnych, która zakłada określenie potrzeb, na które odpowiedzieć ma rynek poprzez opracowanie nowych technologii. Formuła zakłada podzielenie realizacji przedsięwzięcia na trzy etapy prac, w których liczba wykonawców po każdym etapie jest ograniczana na podstawie weryfikacji wyników prac badawczo-rozwojowych osiąganych w trakcie danego etapu.

W takim trybie prowadzone są chociażby program „Magazynowanie wodoru”, którego celem jest rozwinięcia technologii magazynowania wodoru, które umożliwią stworzenie efektywnego, taniego, a przede wszystkim bezpiecznego zasobnika wodoru do zastosowania w urządzeniach mobilnych czy program „Bloki 200+” dążący do opracowania nowatorskiej technologii umożliwiającej dokonanie istotnej zmiany pracy bloków parowych, podkrytycznych klasy 200 MW, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym. Innowacją w programie będą dotychczas niestosowane rozwiązania na istniejących blokach węglowych tej klasy, niezaprojektowanych pierwotnie jako jednostki do częstych i dynamicznych zmian obciążenia i częstych odstawień.

…i wsparcia uczelni w kształtowaniu kadr przyszłości

W zakresie Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój NCBR zrealizowało szereg programów, mających na celu podniesienie jakości kształcenia na polskich uczelniach, jak i zwiększenia dostępności zarówno w ośrodkach akademickich, jak i szerzej – w przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Odbiorcami konkursów są polskie uczelnie, które dzięki pozyskanym środkom mają możliwość m.in. tworzenia nowych programów studiów, rozwijania oferty edukacyjnej czy oferowania studentom atrakcyjnych programów stażowych.

Ułatwienia dla wnioskodawców

By wspomóc wnioskodawców w skutecznym aplikowaniu o środki NCBR stworzyło przydatne narzędzia. To chociażby dostępne na stronie internetowej Centrum aplikacje – Asystent Innowacji, która pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz Asystent Budżetowy, wspierającą w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie. Dodatkowo, eksperci Centrum regularnie prowadzą szkolenia dla przedsiębiorców i naukowców w całej Polsce, jak również w ramach cyklu NCBR online, na kanale YouTube – NCBRnews. W Centrum działa również Punkt Informacyjny, z którym można się skontaktować telefonicznie, mailowo lub poprzez spotkania online.

Pełna oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dostępna jest pod linkiem.

""

firma.rp.pl

By otrzymać środki z NCBR trzeba udowodnić, że dany projekt będzie innowacją przynajmniej w skali kraju, a komercjalizacja powstałej technologii, produktu bądź usługi będzie możliwa w określonym czasie. W ten sposób Centrum zapewnia rozwój technologiczny polskich przedsiębiorstw, również  ubezpieczając je od ryzyka utraty środków w razie niepowodzenia. Przez wsparcie projektów B+R, Centrum realizuje również zadania służące społecznemu, gospodarczemu oraz ekologicznemu rozwojowi Polski.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Inflacja wciąż rośnie. Mniej gwałtownie, ale dalej zauważalnie
Finanse
Płatności w biznesie powinny być terminowe, ale i uwzględniać specyfikę branż
Finanse
Opóźnienia w płatnościach uderzają w zaufanie między partnerami biznesowymi
Finanse
Cyberprzestępcy czyhają na branżę e-commerce. Jak chronić firmę przed atakami
Materiał Promocyjny
Rewolucja w Rozliczeniach Podatkowych - Krajowy System e-Faktur (KSeF) już wkrótce obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców!
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?