Jest gotowy projekt rozporządzenia ministra finansów, który przedłuża terminy na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zaliczki na PIT). Rozwiązania zawarte w projekcie są adresowane zarówno do płatników podatku, jak i podatników, np. przedsiębiorców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Są jednak pewne warunki.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Na początek przypomnijmy, że obowiązek wpłaty zaliczek na PIT dotyczy płatników. Mogą to być np. firmy zatrudniające pracowników, które od ich wynagrodzeń muszą naliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek. Podobne obowiązki mają przedsiębiorcy prowadzący biznes. I tak przykładowo osoba prowadząca firmę powinna zaliczkę na PIT za październik 2020 r. wpłacić do 20. listopada 2020 r. I tak co miesiąc. W ten sam sposób przepisy określają terminy wpłat dla płatników.

Zaliczki na PIT, a pandemia

Niestety przedłużająca się pandemia koronawirusa wielu przedsiębiorcom utrudnia wywiązanie się z tych obowiązków. Przy pierwszej fali pandemii, która miała miejsce wiosną minister finansów przedłużył termin wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników i odpowiednio od świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych otrzymywanych od płatników do 1 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

W czerwcu nastąpiło kolejne wydłużenie terminów. Wówczas terminy te dla podatku pobranego za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przedłużono odpowiednio do 20 sierpnia 2020 r., do 20 października 2020 r. i do 20 grudnia 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Teraz minister finansów proponuje kolejną zmianę. W projektowanym rozporządzeniu przedłuża terminy przekazania podatku przewidziane w:

 • art. 38 ust. 1 ustawy o PIT (podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz
 • art. 42 ust. 1 ustawy o PIT (podatek dochodowy od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Nowe terminy mają upłynąć:

 • 20 maja 2021 r. – dla podatku pobranego przez płatników w październiku 2020 r.,
 • 20 czerwca 2021 r. – dla podatku pobranego przez płatników w listopadzie 2020 r.,
 • 20 lipca 2021 r. – dla podatku pobranego przez płatników w grudniu 2020 r.

Ważne jest również to, że projektowane rozporządzenie obejmie tylko płatników i podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, prowadzących na 30 września 2020 r. określone rodzaje działalności (patrz poniżej.

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji. Jego wejście w życie planowane jest na dzień jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zaliczki na PIT – dla kogo dłuższe terminy?

Które rodzaje branż będą mogły skorzystać z nowego przedłużenia terminów na wpłatę PIT? Projekt rozporządzenia ministra finansów przewiduje preferencje dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),
 • 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),
 • 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna),
 • 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),
 • 86.90.D (działalność paramedyczna),
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),
 • 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),
 • 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).