Przedsiębiorcy, aby otrzymać wiążącą informację stawkową będą musieli złożyć wniosek

Od 1 listopada 2019 r. będzie można wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową (WIS). W tym celu konieczne będzie złożenie specjalnego wniosku. Minister Finansów opublikował jego wzór wraz z załącznikiem.

Publikacja: 24.09.2019 05:43

Przedsiębiorcy, aby otrzymać wiążącą informację stawkową będą musieli złożyć wniosek

Foto: Adobe Stock

Rozdział 1a definiujący „Wiążącą informację stawkową” znajdzie się w dziale VII ustawy o VAT. WIS będzie decyzją, w której organ podatkowy odniesie się do tego, czy podatnik stosuję prawidłową stawkę VAT do danego towaru czy usługi. WIS ma dać podatnikom większą pewność co do stosowanych w praktyce stawek VAT.

Wniosek będzie miał 8 części

Zgodnie z projektem rozporządzenia wniosek o WIS został podzielony na 8 części. Wzór wniosku będzie miał oznaczenie WIS-W. Z kolei załącznik do tego druku to WIS-WA.

Wypełnienie wniosku przedsiębiorcy będą rozpoczynać od podania danych identyfikujących. Takich jak np. nazwa/imię i nazwisko, adres siedziby/zamieszkania, dane pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony).

CZYTAJ TAKŻE:Księgowa przypomina przedsiębiorcom o zmianach w podatkach

Następnie konieczne będzie podanie statusu podmiotu wnioskującego o wydanie WIS. Ustawa o VAT przewiduje, że WIS jest wydawana na wniosek:
a) Podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej.
b) Innego podmiotu niż wyżej wymieniony dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS.
c) Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Kolejna część wniosku, oznaczona jako D poświęcona będzie określeniu przedmiotu wniosku. W tej części konieczne będzie szczegółowe opisanie towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/i usług, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. To np. zestaw, którego elementem jest kilka towarów, pozwalający na taką ich identyfikację, aby organ podatkowy mógł dokonać ich klasyfikacji odpowiednio według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Opis ten będzie mógł być przez wnioskodawcę uzupełniony przez dołączenie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być np. fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.).

W kolejnej części wniosku podatnik złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa. Oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Inne informacje we wniosku o WIS

Przedsiębiorca we wniosku o WIS poda jeszcze klasyfikację, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa. Wskaże przepis ustawy o VAT lub aktów wykonawczych do tej ustawy, na potrzeby którego składany jest wniosek. Poda informacje o opłacie za taki wniosek. Opłata za jeden wniosek będzie wynosić 40 zł. Gdy we wniosku będzie opisany więcej niż jeden towar czy usługa, opłata będzie stanowiła iloczyn 40 zł i opisanych towarów bądź usług.

CZYTAJ TAKŻE: Będą zmiany w uprzednich porozumieniach cenowych

Jeśli przedsiębiorca wnioskujący o WIT będzie miał inne dokumenty dotyczące opisanego stanu faktycznego, musi o tym zawiadomić. Chodzi o decyzje o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążące informacje akcyzowe (WIA) lub interpretacje indywidualne lub wystąpienia przez podatnika z wnioskiem o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej. Informacja o tego typu dokumentach ma usprawnić ich wydanie i zapewnić jednolitość stanowiska organów podatkowych.

Decyzję wyda Dyrektor KIS

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Do tego też organu będą kierowane wnioski o wydanie WIS. Będą one mogły być składane w wersji papierowej. Lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Minister Finansów zakłada, że rozporządzenie określające wzór wniosku o WIS i załącznika do niego wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

Rozdział 1a definiujący „Wiążącą informację stawkową” znajdzie się w dziale VII ustawy o VAT. WIS będzie decyzją, w której organ podatkowy odniesie się do tego, czy podatnik stosuję prawidłową stawkę VAT do danego towaru czy usługi. WIS ma dać podatnikom większą pewność co do stosowanych w praktyce stawek VAT.

Wniosek będzie miał 8 części

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia