Tarcza 4.0: Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

Tarcza 4.0. przewiduje umożliwienie przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, zawieranie z bankami umów pozwalających na uzyskanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Publikacja: 10.06.2020 12:16

Tarcza 4.0: Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

Foto: Dopłata pokrywać ma część odsetek należnych bankowi. Źródło: Adobe Stock

Dopłaty do oprocentowania mają być stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Celem dopłat jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z epidemią.

Dopłaty będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy – o ile umowy te zostaną odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do warunków określonych w projekcie/ustawie.

Dla kogo kredyt z dopłatą?

Możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatą będzie mieć przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

1)     na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

2)     wykonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą;

3)     nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;

4)     utracił płynność finansową lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Mikropożyczka – umorzenie bez wniosku już pewne

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

Finalizacja zawarcia umowy nastąpi po zweryfikowaniu spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wskazanych w treści ustawy. Spełnienie przesłanek wymienionych w pkt 1) – 3 powyżej, będzie weryfikowane podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorcę, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przesłanka dotycząca utraty płynności weryfikowana będzie na podstawie dokumentacji wymaganej zgodnie z procedurami wewnętrznymi danego banku.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Zauważyć należy, iż nie będzie mogła stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności kredytowej sytuacja utraty płynności finansowej lub zagrożenia utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, jeśli bank uzna, że okoliczności są przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność do terminowej spłaty swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do końca trwania umowy kredytowej.

Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane przez przedsiębiorców w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Lista banków kredytujących na stronie BGK

Kredytów z dopłatami do oprocentowania będą udzielały wyłącznie te banki, które zawrą z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym umowę o współpracy. Lista banków udzielających kredytów z dopłatami zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków specjalnie utworzonego w tym celu Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Wypłaty będą dokonywane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Oprocentowanie kredytu z dopłatą będzie naliczane według stawki określonej w zawartej z przedsiębiorcą umowie, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Dopłata pokrywać ma część odsetek należnych bankowi i odpowiadać ma:

  1. a)     2 punktom procentowym – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014,
  2. b)     1 punktowi procentowemu – w przypadku dużych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych

Zaznaczyć należy, iż dopłaty stanowić będą pomoc publiczną dla przedsiębiorcy. W związku z powyższym dopłaty będą mogły być stosowane pod warunkiem, że ich wartość nominalna nie będzie przekraczać na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1)               100 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;

2)               120 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

3)               800 000 euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy.

Dopłaty razem z pomocą publiczną

Pomoc w formie dopłat będzie mogła być łączona z pomocą de minimis.

Ponadto, pomoc w formie dopłat będzie mogła być łączona z pomocą publiczną w formie gwarancji, udzielaną zgodnie z sekcją 3.2 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Bank Gospodarstwa Krajowego do końca 2020 r. będzie regularnie publikował na swej stronie internetowej informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Zasady i warunki wykonywania pracy zdalnej

Zgodnie z ustawą banki nie będą rozpoznawać wniosków złożonych po ogłoszeniu BGK informacji, że przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty przekroczyło kwotę stanowiącą 95 proc. maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa.

Autor jest aplikantem radcowskim, Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA w sprawie atomowej broni fiskusa